¤hô-Ǩh-DÞ¾-HÛ-¤Dm-¸Þ¼-ŸÛG-º²Ûm-z¸ÞP-fÞz-Vïh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-‚-hGº-vôh-Mã-ü


2007.12.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ü¤hô-Ǩh-¤Gô-¾ôG-ÇeôP-BzÅ-hGôm-qºÛ-¤Dm-¸Þ¼-ŸÛG-º²Ûm-z¸ÞP-fÞz-Vïh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-hï-zÁh-¤Dm-»ôh-m-M-ÇKô¼-FÛ-GÅÞ¤-HÛ-‚-hGº-vôh-MãºÛ-Ç+ݾ-¤-‚ïh-zŸÛm-»ôh-ºhÝG hï-»P-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-¾-GmÅ-±ß¾-º‚ô¼-z¼-GŸÛGÅ-m-ü ¤Gô-¾ôG-DÞ¾-Å-GmÅ-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-mÅ-hGº-zhï-µôP-ÇeôP-BzÅ-¤Gôm-qºÛ-¤Dm-qô-¸Þ¼-q-±GÅ-mô¼-¾GÅ-º²Ûm-z¸ÞP-Vïh-GmÅ-±ß¾-hï-zÁh-¤Dm-M-zôh-ÅÞ-»Ûm-»P-M-ÇKô¼-FÛ-GÅÞ¤-HÛ-‚-hGº-vôh-Mã-»Ûm-±ß¾-zÁh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü ¤Dm-¸Þ¼-Ç+Ý-ŸzÅ-±GÅ-mô¼-¾GÅ-h-¿e-G¼-ÅôP-V-¤ïh-hÝ-ÅôP-mÅ-GŸÝP-xôGÅ-ˆÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-fÞz-¤ïh-ˆP-Zïm-D-Vïm-qô-ºyh-zŸÛm-»Ûm-q-hP-ü ±GÅ-mô¼-¾GÅ-hï-ÇSôm-ÇeôP-BzÅ-hGôm-qºÛ-hGï-zÇ+ôÅ-»Ûm-q-hP-ü ¾ô-ÁÅ-ÇSôm-mÅ-hGôm-q-hïºÛ-mP-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-hP- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-¤±m-Ǩh-ŸÝ-zºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Mã-DÅ-¾ïm-¤-GmP-z¼-ÍÞ-±ßGÅ-ˆÛÅ-zÇkh-qºÛ-Aïm-HÛÅ- Å-GmÅ-GŸÝP-GÛ-¤ÛG-mP-GÛ-±ï¼-¤-¿e-zÞ¼-Hã¼-bï- m-mÛP-DôP-¾-z®m-Áïh-ˆÛÅ-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-hï-hGï-zÇ+ôÅ-hP-hGôm-qºÛ-hô-h¤-ºGm-º²Ûm-HÛ-¾Å-GmÅ-mÅ-hGôPÅ-q-ŸÝ-¼Þ-zTßG-»ôh-q-¼ïh-¾-ü Zï-V¼-zôh-mP-h¤-zOGÅ-Vï-¼Þ-zbP-»Å-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hP-zÇeàm-DôP-¾-»P-zB¼-ºiÛ-GTôh-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-¯ÛÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ÇeôP-BzÅ-hGôm-q-hP-ºƒï¾-z-h¤-qô-»ôh-qºÛ-M-G¼-hGº-¿km-hGôm-qºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-±ß¾-FÛ¤Å-ºôh-¸ï¼-¾GÅ-ˆÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-zŸG hï-zŸÛm-ÇeôP-BzÅ-hGôm-qºÛ-hGï-zÇ+ôÅ-±GÅ-mô¼-¾GÅ-GŸÝP-GÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-ºôG-¾Å-GmÅ-mÅ-hGôPÅ-q-ŸÝ-¼Þ-zTßG-qºÛ-XïÅ-hïºÛ-±z-hÝ-hGï-zÇ+ôÅ-Zô-ºôh-zŸG-»ôh-ˆP-ü h-¾ôºÛ-¾ô-Çeôh-¾-Å-GmÅ-hï¼-zôh-q-hP-D-VïºÛ-hz¼-ºFâG-¯ôh-Áô¼-zºÛ-hôm-Aïm-HÛ-Mz-bà-hGôm-q-hï-»ôh-±ß¾-HÛÅ-hGï-zÇ+ôÅ-Zô-ºôh-G®ôÅ-»Þ¾-¤Û-DG-TÛG-¤Gô-¾ôG-DÞ¾-uÛ-zhï-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-bï-h-hÝP-fG-GTôh-GP-»P-‚Å-¤ïh-q¼-z®ôm-ºWâG-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎