zôh-¼P-hzP-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Å-F-ŸÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü


2007.12.18

{}ü ü¹-z-ºhÛºÛ-xÛ-±ïÅ-10 M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ZÛm-¤ô¼-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-„Ëô¤-„Ëï-mP-zôh-ˆÛ-hqï-¤²ôh-DP-GÛÅ-zôh-¼P-hzP-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Å-F-ŸÛG-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü hï-mÛ-zôh-¼P-hzP-¼P-z®m-¤±ôm-qºÛ-M¾-uÛºÛ-Å-F-fïPÅ-qô-ºIï¤Å-Çtï¾-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-q-hP-hï-»P-zôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-GÅÞP-zNå¼-hP-zŸÝGÅ-ÇK¼-zôh-ˆÛ-hqï-¤²ôh-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-hGï-zÁïÅ-¿ËG-lô¼-¾GÅ-ˆÛÅ-hzÞ-º‚ïh-GmP-»ôh-q-¼ïhü Ç+zÅ-hï¼-hGï-zÁïÅ-¿ËG-lô¼-¾GÅ-ˆÛÅ-M¾-uÛºÛ-Å-F-ºIï¤Å-Çtï¾-hzÞ-º‚ïh-¤²h-ÇKôºÛ-fôG-ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-zºÛ-zôh-¤Û-hP-M-G¼-zºÛ-¤Û-h¤PÅ-Fôh-hÝ-M¾-uÛºÛ-Å-F-hïºÛ-mP-hÝ-ºDôh-qºÛ-zôh-¼P-z®m-»Ûm-qºÛ-Å-F-hï-¤ÛG-zbôm-GmP-Çeï-zôh-M¾-Dz-hï-xÛ-¾ô-1959 ¾ô¼-M-¤Û-h¤¼-qôÅ-z®m-º²â¾-‚Å-bï-DôP-ZÛh-G®ôÅ-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-z®m-‚ô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-bï-¤Û-¾ô-zTß-yG-ºGº-ÁÅ-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-Pô-vôh-GmP-»ôh-q-¼ïhü M¾-uÛºÛ-Å-F-ºIï¤Å-Çtï¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-hP-zôh-¼P-z®m-G®P-¤-¤±ôm-qºÛ-¯-VïºÛ-Å-F-hï-»ÛÅ-hï-ÇS-zôh-hï-zŸÛm-¼P-hzP-G®P-¤ºÛ-M¾-Dz-TÛG-»Ûm-q-hP-M-¤ÛÅ-z®m-º²â¾-‚Å-qºÛ-hqPÅ-dGÅ-Gž-qô-»Ûm-q-¤-¸hü Å-F-hï-zŸÛm-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-„Ëô¤-„Ëï-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-qºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ- ¼ô×-ÈÛ‡-ÅÛ×P- GÛÅ-ŸÛz-ºWâG-hP-z¸ô-Cæm-GmP-z-ŸÛG-»Ûm-q-¼ïhü hï-zŸÛm-M-G¼-zôh-ˆÛ-IôGÅ-qô-±ôGÅ-q-Gż-º²âGÅ-GmP-¤Dm-Ç+Ý-ŸzÅ- Åï-fÞ-l-Åï- »ÛÅ-M¾-uÛºÛ-Å-F-hï-Pô-vôh-GmP-zºÛ-Ç+zÅ-¾-Å-F-hï-mÛ-zôh-¤Û-±P-¤ºÛ-¤Pôm-ºhôh-ˆÛ-©Û-¾¤-ŸÛG-hP-¿ËG-q¼-hÝ-M-¤ÛºÛ-z®m-Gmôm-ºôG-h;º-ÇkÝG-¥ôP-zŸÛm-qºÛ-zôh-¤Û-Å-»-iâG-GÛ-¼ï-zºÛ-©Û-¾¤-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü ZÛm-ŸÛG-¼ï-zºÛ-©Û-¾¤-hï-mÛ-¤Pôm-ºHã¼-»ôP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བོད་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དབུ་ཁྲིད་སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་ཨ་རིར་༧ཞབས་སོར་བདེ་བར་འཁོད་སོང་།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎