ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-DÞ¾-hÝ-Gm¤-GÁÛÅ-IP-P¼-Vï-zºÛ-Aïm-HÛÅ-¼Ð-¤P-qô-ÁÛ-ºIô-GÛ-»ôh-qü


2008-02-27
Share

{}ü üM-G¼-hP-zôh-ˆÛ-Å-ºƒï¾-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-DÞ¾-hÝ-Gm¤-GÁÛÅ-IP-P¼-Vï-zºÛ-Aïm-HÛÅ- q×-ÁÛ-¤Û-m- ŸïÅ-qºÛ-DÞ-¾Þ-fôm-DÞPÅ-ˆÛ-¼Ð-hï-¼ÛGÅ-¤P-qô-ŸÛG-ÁÛ-ºIô-GÛ-»ôh-¾ÞGÅ-zXôh-ºhÝG ¼Ð-hï-¼ÛGÅ-º±ô-GmÅ-‚ïh-źÛ-M-G¼-hP-zôh-ˆÛ-Å-¤±¤Å-¾-hÐGÅ-DÞ¾-hÝ-GPÅ-ÁÝGÅ-Vï-zzÅ-qºÛ-hzP-GÛÅ-hï-DÞ¾-hÝ-»ôh-qºÛ-DÞ-¾Þ-fôm-DÞPÅ-ˆÛ-¼Ð-¼Û¤-qÅ-ÁÛ-xÛm-q-¤-¸h-hï-DÞ¾-HÛ-ŸÛP-q-±ô-»P-GPÅ-mÅ-Zïm-G-»ô¾-hÝ-ºIô-hGôÅ-‚ãP-zŸÛm-»ôh-q-¼ïh-zŸG »P-¾-hÐGÅ-¤Pº-DÞ¾-º²âGÅ-Cæm-¿Ëm-DP-GÛ-hzÞ-FÛh-Ç+Ý-ŸzÅ-±ï-¼ÛP-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-m- hï-DÞ¾-hÝ-hGÝm-hÝÅ-Gm¤-GÁÛÅ-IP-P¼-Vï-zºÛ-hzP-GÛÅ-DÞ-mÝ-fôm-DÞPÅ-ˆÛ-¼Ð-¤P-qô-ŸÛG-¼Û¤-qÅ-ÁÛ-ºIô-GÛ-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-DôP-GÛÅ-Å-DÞ¾-DG-TÛG-bà-G¸ÛGÅ-Ç+ô¼-hÝ-wïzÅ-qºÛ-Ç+zÅ-Gm¤-GÁÛÅ-IP-P¼-Vï-zºÛ-hzP-GÛÅ-Åï¤Å-Tm-iâG-zM-®¤-ÁÛ-zºÛ-GmÅ-±ß¾-hPôÅ-ÅÞ-G¸ÛGÅ-»ôh-¾ÞGÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG ¼Û-Mãh-hÝ-GmÅ-qºÛ-¼Ð-hï-¼ÛGÅ-mÅ-DÞ-mÝ-fôm-Çeï-q×-ÁÛ-¤Û-m-Áô¾-ŸïÅ-qºÛ-DÞ-¾Þ-mÅ-Oæz-qºÛ-Áô¾-z¸ô-Cæm-‚Å-bï-»ô-¼ôz-hP- hˆÛ¾-Á¼-»Þ¾-Iâ- hï-zŸÛm-Í-¼Û-¾-ÅôGÅ-q¼-xÛ¼-ºƒï¾-HÛ-±ôP-ºIï¤Å-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºÛ-ºhÛ-¾ô-hï-DÞ¾-hÝ-GPÅ-Vïm-qô-zzÅ-mÅ-Gm¤-GÁÛÅ-IP-P¼-Vï-zºÛ-hzP-GÛÅ-¯-¤ïh-ÇezÅ-¼ÐºÛ-Í-¤ºÛ-ºô-¤-hôm-»Å-¤ïh-hÝÅ-Gż-hÝ-BïÅ-qºÛ-¼Ð-yâG-º±ô-fzÅ-¤ïh-q¼-Hã¼-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-±ï-¼ÛP-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-Gž-Çeôm-GmP-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།