M-mG-mÅ-zôh-mP-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-zbP-º²Ûm-‚ïh-fÞz-»ôh-qºÛ-iÛ¾-zOGÅ-Çtï¾-zü


2008-03-26
Share

{}ü ühï-»P-qï-TÛP-mÅ-Íï-qÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-mÅ-hï-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-¿e¼-mü M-mG-GŸÝP-GÛ-Gż-ºHã¼-zMãh-¾¤-DG-GÛ-mP-ü zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-¤Û-IPÅ-iâG-zM-®¤-mÅ-GÅÞ¤-qºÛ-zTß-zŸÛºÛ-hôm-Aïm-Ç+zÅ-¿Ë-Å-hP-ü ÅÛ-Fôm-¤Pº-DÞ¾-DP-q-¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-z-hP-ü M-¤Û-¼ÛGÅ-fôG-Lô¾-zlÝP-zbP-z-ÅôGÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚Å-»ôh-qºÛ-PôÅ-¾ïm-HÛÅ-Zïm-dôG-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-¯ÛÅ-vh-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-¾ÞP-ºiïm-‚Å-»ôh-ºhÝG »P-M-GŸÝP-GÛ-ºhôm-Çtï¾-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-ÁÛm-È-Gż-ÁôG-mP-ü ¾Å-ºGݾ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-‚ïh-¤Dm-G®ô-zôºÛ-IÅ-¤Û-IPÅ-53 HÛ-¤ÛP-GŸÝP-zbôm-q-hP-ü ¤Û-IPÅ-29 º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-¸Ûm-»ôh-¾ÞGÅ-z;ôh-»ôh-ºhÝGü »Ûm-mºP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-hï-hG-¤ÛP-zbôm-‚Å-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-¤ïh-h¤ÛGÅ-zž-Gž-D-GP-»P-zbôm-¤ïh-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-h-z¼-zôh-mP-²-iG-GÛ-hôm-Aïm-ºôG-¤-¤f¼-¤Û-IPÅ- 22 ®¤-ÆôG-Bôm-‚ãP-»ôh-¾ÞGÅ-z;ôh-»ôh-ˆP-ü z®m-‚ô¾-mP-»ôh-qºÛ-ºƒï¾-»ôh-¾Å-DÞPÅ-±ôÅ-ÁïÅ-dôG-‚ãP-z¼-h-z¼-¤Û-IPÅ-zM-hP-zŸÛ-zTß-®¤-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü »P-D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-Í-¼ÛºÛ-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-Vïm-¤ôÅü zôh-mP-GÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÛ-zŸÛm-FÛ¤Å-ºG¾-HÛ-‚-uôh-TÛG-»Ûm-q-¾Å-VôÅ-hh-¼P-hzP-GÛ-Gmh-hôm-ŸÛG-¤-¼ïh-TïÅ-GP-¿e¼-zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚Å-q-hï¼-PôÅ-¾ïm-‚Å-¤ïh-q-¼ïhü ºôm-ˆP-Í-¤Û-¼Û-;Å-G®ôÅ-xÛºÛ-M¾-Dz-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-‚-uôh-¾-Bôm-zXôh-ŸÝÅ-mÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¿Ëm-hÝ-IôÅ-¤ô¾-GmP-Mã-hï-fzÅ-¾¤-»G-ÁôÅ-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-mm-zXôh-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།