¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤¼-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-¿S-z®ôm-mÅ-JÀôh-ºIô¾-‚Å-ºhÝG


2007.04.27

{}ü ü¼ïÅ-G¸º-q-ÅPÅ-ˆÛ-ZÛm-Zï-V¼-zôh-mP-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-dïm-GŸÛ-»ôh-Å-mÅ-M-mG-mP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-±ßGÅ-Mã¼-Pô-Lô¾-hP-GŸm-»P-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-fôG-º²Ûm-qºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾-Pô-Lô¾-Bôm-º²âGÅ-hP-zôh-¼P-z®m-HÛ-ºhôh-±ß¾-º²Ûm-¤Dm-zôh-¼P-z®m-Vïh-ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-¤Û-hP-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-¤Û-DôPÅ-»Ûm-q-¤Û-IPÅ-¿k-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hô-h¤-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-n¤Å-GÝ-»P-JÀôh-ºIô¾-zbP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛ-xÛ-ºƒï¾-¾Å-DP-mÅ-zXôh-q¼-GôP-Gž-¤Û-¿k-qô-hï-±ôÅ-M¾-Dz-D-ƒ¾-hÝ-GbôP-MãºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-ŸÛG-»Ûm-q-hï-±ôÅ-M-mG-GÛ-FÛ¤Å-ºG¾-º²ô¾-‚Å-qºÛ-mG-ZïÅ-¾-zdïm-xÛ¼-ºzÞh-zbP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïh- GôP-hÝ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-DôPÅ-ÅÞ-Í-¼ÛºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-zŸÛ-hP-ü zôh-qºÛ-GŸôm-BïÅ-Í-¼ÛºÛ-¤Û-Åï¼-»Ûm-¤Dm-hP-ü ÇÀôz-yâG-±ôGÅ-qºÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-¾GÅ-zTÅ-»ôh-q-¼ïhü GôP-ŸÝÅ-GŸôm-BïÅ-¤Û-Ço-zŸÛÅ-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-zôh-ˆÛ-Å-xôGÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-¼Û-zô-Wô-¤ô-JÀP-¤ºÛ-ÇeïP-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-HÛ-hq¾-ºz¼-Oôm-¤ï-ºEï¼-bï-Ç+ô¼-zBôh-‚-MãºÛ-¾¤-ºV¼-¾-Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïh-zôh-¼P-z®m-»Ûm-ŸïÅ-qºÛ-zXôh-±ÛG-ºDôh-qºÛ-yïh-h¼-ºEï¼-mÅ-zôh-M¾-Dz-ˆÛ-M¾-JÀâ-zbP-z-ÅôGÅ-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-mG-GŸÝP-mÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
༸གོང་ས་མཆོག་གིས་རྒྱ་གར་གྱི་མེ་ཁོ་རོ་སོ་ཧྤོ་ཊི་ཡར་རྒྱས་ལྟེ་གནས་ཀྱི་འཛིན་སྐྱོང་འགན་འཛིན་ལ་མཇལ་ཁ་སྩལ་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎