ཡུལ་སྐོར་སྣེ་ཤན་པ་དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ལགས་ལ་ཆབ་སྲིད་ཉེས་འཛུགས་དང་མནར་གཅོད་འོག་འདས་གྲོངས།

2021.02.16
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp
ཡུལ་སྐོར་སྣེ་ཤན་པ་དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ལགས་ལ་ཆབ་སྲིད་ཉེས་འཛུགས་དང་མནར་གཅོད་འོག་འདས་གྲོངས། དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ལགས།
© Private/HRW

བོད་མི་ཡུལ་སྐོར་སྣེ་ཤན་པ་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ལགས་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་འོག་ཏུ་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་ཡོད་འདུག
དེ་ཡང་ཨ་རིར་ཡོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པས་སྤྱི་ཚེས་༡༦ཉིན་གནས་ཚུལ་སྤེལ་བ་ལྟར་ན། ཡུལ་སྐོར་སྣེ་ཤན་པ་བོད་ཀྱི་ཆབ་སྲིད་བཙོན་པ་དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ལགས་ལ། རྒྱ་ནག་དམར་ཕྱོགས་གཞུང་གིས་སྤྱི་ལོ་༢༠༡༣ལོའི་སྤྱི་ཟླ་༡༡པའི་ཚེས་༨ཉིན། རྒྱ་ནག་གི་ཉེན་རྟོག་པས་འབྲི་རུ་ནས་འཛིན་བཟུང་བྱས་ཏེ་གར་སོང་ཆ་མེད་དུ་གྱུར་ནས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་རྗེས་སུ། ཁོང་གིས་བོད་ཀྱི་ངོ་རྒོལ་གནས་ཚུལ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་ཚུལ་བཤད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་གསང་བ་ཕྱིར་བསྒྲགས་བྱས་པའི་ནག་ཉེས་ཟེར་བ་ཞིག་བཙུགས་ནས། མི་ལོ་༢༡གི་བཙོན་འཇུག་གི་ཁྲིམས་ཐག་བཅད་ཡོད་འདུག་ལ། ལོ་འདིའི་སྤྱི་ཟླ་གཉིས་པའི་ཚེས་༦ཉིན། དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ལགས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་ལྷ་ས་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་སྨན་ཁང་ཞིག་ཏུ་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་ཡོད་འདུག་ལ། ཟླ་བ་གསུམ་ཙམ་གྱི་སྔོན་ནས་ཡུལ་མི་གང་གིས་ཀྱང་ཤེས་རྟོགས་མ་བྱུང་བར་བཙོན་ཁང་ནས་ས་གནས་དེར་གནས་སྤོར་བྱས་པ་ཞིག་ཡིན་འདུག་ཅིང་། གནས་ཚུལ་དུ་བཙོན་འཇུག་གི་མནར་གཅོད་ཁྲོད་ནས་ཀླད་པར་ཁྲག་འཛུལ་པ་དང་དབང་བོ་སྐྱོན་ཅན་དུ་གྱུར་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་སོང་ཚུལ་འཁོད་ཡོད་འདུག
འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྟ་ཞིབ་ཚོགས་པའི་རྒྱ་ནག་སྡེ་ཚན་གྱི་འགན་འཛིན་(Sophie Richardson)ལགས་ཀྱིས། དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ནི་ཉེས་མེད་ལ་ཉེས་འཛུགས་བྱས་ཏེ་བཙོན་འཇུག་བྱས་བ་དང་། བཙོན་ཁང་ནང་མནར་གཅོད་ཀྱིས་འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་རུ་བཅུགས་པའི་དཔེ་མཚོན་ཚབས་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ལ། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཉེས་མེད་འཛིན་བཟུང་གིས་མནར་གཅོད་ཚད་མེད་བཏང་ནས་འདས་གྲོངས་སུ་འགྲོ་རུ་བཅུགས་པར་འགན་འཁུར་དགོས་པའི་སྐྱོན་བརྗོད་གནང་འདུག
དཀོན་མཆོག་སྦྱིན་པ་ལགས་ནི་ད་ལོ་རང་ལོ་༥༡ཡིན་ཞིང་། བོད་ཀྱི་རྒྱལ་ས་ལྷ་ས་ནས་སྤྱི་ལེ་སུམ་བརྒྱ་ཙམ་གྱི་སར་ཡོད་པའི་ནག་ཆུ་འབྲི་རུ་ནས་ཡིན་འདུག

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
བསྟན་འཛིན་དཀོན་མཆོག་ལགས་ཀྱིས་ཡུ་ཀྲུབ་སྤྱི་ཚོགས་དྲ་ལམ་ཐོག་རྗེས་འབྲང་པ་ས་ཡ་གཅིག་ལྷག་བྱུང་བ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎