ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-mP-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-h¤-zOGÅ-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-ºhÝG


2007.10.24

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-¤fô-ÁôÅ-hï-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-ZÛm-¤ô-hï¼-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mÝz-xôGÅ-ÅÞ-GmÅ-qºÛ-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-q-ÅôGÅ-mP-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-hGôm-qºÛ-HP-¿kïzÅ-ÅÞ-h;¼-¼G-GbôP-z-ÅôGÅ-‚ïh-qºÛ-Ç+zÅ-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-Zïm-dôG-h¤G-¤Û-Vïh-zµôPÅ-ˆÛÅ-hï-G¼-z;G-ºhô¤Å-‚Å-mÅ-hGï-ºhÝm-q-hP-iG-VÅ-Zïm-dôG-h¤G-¤ÛºÛ-hz¼-GhôP-fÞG-º²ÛP-¼ïÅ-fÞG-bï-ü h-¿e-»P-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-mP-h¤G-¤ÛÅ-h¤-zOGÅ-‚ïh-¤ÞÅ-»Ûm-q-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¶-ÁÛm-=ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-¤Þ-¤fÞh-ºDôh-q¼-GŸÛGÅ-m-ü ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-mP-h-hÝP-hGï-ºhÝm-q-zM-IPÅ-ÁÛG-hGôm-qºÛ-mP-GmÅ-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP-ü hï-¤Ûm-n¤Å-ºWâ-z¸ÞP-º¤-»P-m-©Å-Bôm-wôG-»ôh-q¼-»Ûh-VïÅ-GmP-GÛ-»ôh-q-ºDôh-zŸG-¾-ü hï-¤Ûm-¿Ë-źÛ-mP-ljm-IGÅ-Vï-zºÛ-hGôm-q-GŸm-ŸÛG-»P-ÇKô-Mz-zTßG-»ôh-q-hP-ü ¿Ë-źÛ-mP-º²â¾-Mã-hP-»P-m-¿Ë-Å-mÅ-xÛ¼-ºhôm-MãºÛ-¾¤-D-±P-¤-h¤-zOGÅ-ÁÝGÅ-Vï-»ôh-qºÛ-D¼-ü IôP-¤Û-±ô¼-VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-hP-dïm-ºƒï¾-HÛ-‚ïh-ÇKôºÛ-¼ÛGÅ-Çtï¾-¤Û-VôG-qºÛ-z;º-M-»P-zbP-»ôh-q-ºDôh-zŸG hï-¤Ûm-;m-ÅÞºÞ-ŸÛP-Vïm-DôPÅ-GbôGÅ-ˆÛ-hGôm-Çkï-DG-TÛG-mP-¾-»P- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-Í-¼ÛºÛ-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-zºÛ-ZÛm-dïm-ºƒï¾-HÛ-‚ïh-ÇKô-Çtï¾-zºÛ-Aïm-HÛÅ-hGï-ºhÝm-DG-TÛG-Ç+zÅ-ºy¾-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-hP-ü &G &GôP-Å-¤VôG-¾-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-z¼-zôh-¤Û-±ôÅ-dïm-ºƒï¾-ŸÝÅ-q¼-h¤-zOGÅ-hP-iG-Gmôm-‚ïh-»Å-ˆÛ-‚-uôh-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP- &G &GôP-Å-¤VôG-¾-D-Gbh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-hïºÛ-V-ÁÅ-ÁÛG-»Ûm-q-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-Çtï¾-zºÛ-xÛ¼-zOGÅ-hïºÛ-mP-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ལྷ་མོ་ཀིརྟི་དགོན་པའི་ནང་བསྟན་སློབ་གྲྭའི་སློབ་ཕྲུག་ཚོ་བཙན་ཐབས་ཀྱིས་གཞུང་གཉེར་སློབ་གྲྭར་གཏོང་བཞིན་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
རྒྱལ་མཚམས་བརྒལ་ནས་འཇིགས་སྐུལ་དང་སུན་གཙེར་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤེལ་བའི་ཐད་རྒྱ་ནག་གིས་ལན་འདེབས་བྱ་དགོས་པ་ཚོཊ་པ་ཁག་ ༡༨༡ གིས་དགོས་འདུན་བཏོན་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎