h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¾-&GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-zºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-zBôm-ºhÝG


2008-02-20
Share
&G

&G

{}ü üD-Å-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-DG-TÛG-GÛÅ-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-„Àôm- JËô¼-^ïm-¡-¼ºôm-¤VôG-¾-¼ÛP-¤Ûm- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-h‚Ûm-»Þ¾-mP-VÛzÅ-zNå¼-zBPÅ-Ç+zÅ- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-ŸÝ-hGôÅ-MãºÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-zBôm-ºhÝGü h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºfÞÅ-¤Û-n¤-q-±ôÅ- zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-¾-¯ÛÅ-¤ïh-lôG-¼ô¾-ÁÝGÅ-Vï-ºIô-GÛ-»ôh-qºÛ-Gmh-hôm-¾-„Àô-º±z-Gž-zbôm-GmP-z-hP-h‚Ûm-WÛºÛ-ÆÛh-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &G &GôP-Å-¤VôG-hP-¤W¾-ºyh-PïÅ-q¼-hÝ-ŸÝ-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zŸGü ºôm-ˆP-h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-xÛ-ºƒï¾-¿Ëm-DP-GÛ-„Àôm-Vïm-GŸôm-q-¿U¤- ¤ï×G-¤m- »ÛÅ-h-¾ô-xÛ-¹-¿S-qºÛ-mP-VÛzÅ-zNå¼-hP-Zï-zºÛ-hÝÅ-±ôh-TÛG-¾-zŤ-ŸÛz-GmP-¯ÛÅ-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-zŸGü »P-DôP-GÛÅ- h‚Ûm-»Þ¾-xôGÅ-mÅ-M-mG-¤Z¤-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-Gmh-hôm-Ç+ô¼-z;º-¤ô¾-¤Þ-¤fÞh-GmP-zŸÛm-»ôh-q-hP.ü M-mG-GŸÝP-¾-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-Mã¼-wm-qºÛ-ŸÛ-zhï-hP-Mãm-ºEôPÅ-fÞz-qºÛ-FÛ¤Å-¤fÞm-HÛ-fzÅ-¾¤-ŸÛG-º±ô¾-fzÅ-‚-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ºhÝGü h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-IôÅ-±ôGÅ-ºôG-¤ºÛ-mP-iÛ-z-iÛ-¾m-HÛ-hÝÅ-±ôh-Ç+zÅ- h‚Ûm-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-hôm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-hP-IôÅ-±ôGÅ-mP-¼P-hzP-h¤PÅ-G®ô-±ôGÅ-qºÛ-ºfÞÅ-¤Û-Ç+Ý-ŸzÅ- mô¼-¤ïm-zï-;¼- ¾Þ-¶ÛÅÛ- »ÛÅ- h-¿eºÛ-Ç+zÅ-zôh-mP-M-¤Û-ºzô¼-Vïm-GmÅ-ÇtôÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hïÅ-zôh-M¾-Dz-VG-ºWÛG-GÛ-Zïm-DºÛ-¤±¤Å-¾-ÇÀïzÅ-MãºÛ-Zïm-zl-zbP-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།