zôh-mP-h-¾ô-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-»ôP-¤Dm-HÛ-IPÅ-±h-±h-GŸÛ-¾Å-zL¾-»ôh-ºhÝG


2007.10.19

{}ü üh-¾ô-zôh-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-wïzÅ-¤Dm-¤Û-IPÅ-Å-»-GÅÞ¤-hP-IPÅ-VßP-2¿ËG-‚ãP-»ôh-q-hP-ü IPÅ-ºzôh-hï-mÛ-zôh-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-»ôP-¤Dm-HÛ-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-HÛ-±h-¤fô-ÁôÅ-hï-VGÅ-»ôh-q-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-zMãh-¾¤-fôG-G¸º-q-ÅPÅ-ZÛm-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü zôh-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-wïzÅ-¤Dm-¤P-Vï-z-M-mG-mP-DÞ¾-mÅ-»Ûm-q-hP-ü »Ûm-mºÛ-¤Û-IPÅ-FÛ-ÅÞ¤-Tß-Åô-GZÛÅ-¿ËG-®¤-ŸÛG-xÛ-M¾-HÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-q-»Ûm-ŸÛP-ü »Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-q-hï-hG-GÛÅ-zôh-mP-Í-ÇKô¼-Å-»-¿S-zM-¿ËG-®¤-HÛ-ºIô-ÅôP-zbP-»ôh-q-hP-ü m-mÛP-GÛ-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-HÛ-»ôP-DÞPÅ-mÅ-M-mG-q-hGÝ-Tß-®¤-ºw¼-Çoôm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-±GÅ-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-ºDôh-qºÛ-mP-ü zôh-mP-h-¾ô-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-»ôP-¤Dm-¾ô-MãÅ-ˆÛ-±h-GŸÛ-¾Å-zL¾-z-hï-mÛ-zôh-mP-Gm¤-fP-GZÛÅ-Gż-MG-‚Å-q-hP-ü hï-zŸÛm-¤hô-hzÞÅ-¼Û-¾Û-ºIô-ºGô-z®ßGÅ-qºÛ-hzP-GÛÅ-‚ãP-z-ŸÛG-»Ûm-¾ÞGÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-¤Pº-¼ÛÅ-Å-GmÅ-ÅÞ-zôh-mP-GÛ-Gm¤-fP-ÍP-zŸÛ-q-hï-Gż-z®ßGÅ-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-hP-ü hï¼-zdïm-xÛ-¾ô-ZÛÅ-ÇeôP-zTß-¾ô¼-zôh-mP-»Þ¾-zÇ+ô¼-vô-ºV¤-hÝ-»ôP-¤Dm-¤ÛºÛ-IPÅ-ºzô¼-Å-»-iâG-®¤-¸Ûm-fÞz-qºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་ཁྲིམས་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གི་ཚོང་པ་འབྱོར་ལྡན་པ་ཀོ་ཝུན་ཀའེ་ལ་ནག་ཉེས་ཡོད་པ་བསྒྲགས་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་མི་རི་ཀའི་བོད་དོན་ཆེད་ཁྲིམས་ཡིག་གཏན་འབེབས་གནང་བར་བོད་མི་ཚོས་དགའ་བསུ་དང་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎