zôh-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-ºwô-ºHã¼-‚Å-qü


2008-03-30
Share

{}ü ühï-¼ÛP-zôh-¿YôPÅ-ZÛm-¼ïºÛ-±GÅ-q¼-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z-wï-¼m-ÅÛ-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-¾ÞP-ºiïm-‚Å-qºÛ-mP-ü zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-Q¤-Çeôm-HÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-mÅ-G¸º-ºDô¼-GÅÞ¤-xÛm-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-zôh-ˆÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGô-FÛh-¤fô-ÁôÅ-zÇem-º²Ûm-n¤-M¾-¾GÅ-¾Å-GmÅ-mÅ-GmÅ-h‚ãPÅ-zbP-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-zôh-¿YôPÅ-ZÛm-¼ïºÛ-±GÅ-q¼-HÛ-ºyÛm-GbôP-i-zºÛ-q¼-PôÅ-fôG-¾-zôh-ˆÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-hP-VôÅ-¾ÞGÅ-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-zÇem-º²Ûm-n¤-M¾-¾GÅ-ºGm-º²Ûm-HÛ-Gô-GmÅ-mÅ-GmÅ-h‚ãPÅ-zbP-Çeï-DôP-GÛ-±z-bà-xÛ-¾ô-2004 mÅ-z¸ÞP-zôh-ˆÛ-¿Ë-źÛ-IôP-Eï¼-mP-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-GŸôm-q-„Àô-z¸P-ºHã¼-¤ïh-¾GÅ-zÇ+ô-zŸG-‚Å-qºÛ-Ç+ô¼-¾Å- ŸÛz-yºÛ-zÇem-º²Ûm-n¤-M¾-¾GÅ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-mÅ-GmÅ-h‚ãPÅ-zbP-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-hP-Mz-¿YôPÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-ÅôGÅ-ºIï¾-zXôh-GP-»P-‚Å-¤ïh-q-¼ïhü h-¼ïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-VôÅ-¾ÞGÅ-¾Å-hôm-¿Ëm-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm-ºwô-ºHã¼-zbP-z-hï-mÛ-xÛ-¹-10 qºÛ-±ïÅ-14 ZÛm-zôh-mP-iG-qôºÛ-¸ÛP-VºÛ-hôm-Aïm-‚ãP-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-fïPÅ-hP-qô-M-¤ÛºÛ-hqôm-¼ÛGÅ-¾-ºwô-ºHã¼-zbP-z-ŸÛG-»Ûm-q-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP-ü h-hÝP-»P-zôh-¿YôPÅ-ZÛm-¼ïºÛ-±GÅ-q¼-HÛ-ºyÛm-GbôP-i-zºÛ-q¼-PôÅ-hïºÛ-fôG-¾-zôh-¤ÛºÛ-¾Å-GmÅ-DG-TÛG-¾-ºwô-ºHã¼-GbôP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-»ôh-q-hP-hïºP-G®ô-zô-zôh-¤ÛºÛ-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-ˆÛ-¾Å-GmÅ-mP-ºwô-ºHã¼-GbôP-Mã-»Ûm-q-¼ïhü »Ûm-mºP-h-¼ïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-Gô-GmÅ-¾-ºwô-ºHã¼-GbôP-MãºÛ-Gž-zOGÅ-‚Å-q-hï-mÛ-hÝÅ-Mãm-HÛ-¾Å-‚ïh-qºÛ-Gô-GmÅ-ºwô-ºHã¼-‚ïh-qºÛ-ºV¼-Tm-HÛ-¾Å-hôm-ŸÛG-»Ûm-m¤-»P-m-xÛ-±ïÅ-10 mÅ-zôh-mP-hôm-Aïm-‚ãP-z-hï-¾-zdïm-mÅ-ºwô-ºHã¼-zbP-z-»Ûm-¤Ûm-h-¿eºÛ-V¼-GmÅ-±ß¾-D-Gž-¤ïh-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།