Íô-Åï-Fô-¾Û-»ºÛ-mP-M-mG-mP-Íô-¾Û¤-qÛG-¯ïh-ºIm-±ßGÅ-Mã¼-Pô-Lô¾-‚Å-ºhÝG


2007.10.29

{}ü üÍô-Åï-Fô¾-¾Û-»ºÛ-M¾-Å-ÅÛ^Û-mÛºÛ-mP-h-¼ïÅ-zôh-¼ÛGÅ-hP-zôh-hôm-¾-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-hï-zŸÛm-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-¤Dm-ÅôGÅ-¤²º-IôGÅ-±ôGÅ-¤Û-¤P-qôÅ-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-bï-º²¤-JÀÛP-GÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-ÆâP-Bôz-ˆÛ-Oôm-¤ïºÛ-zÇ+ô¼-zBôh-TïÅ-qºÛü M-mG-GÛ-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fz-fP-ÆâP-Bôz-lôG-¼ô¾-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛ-¿e-zÞºÛ-ºôG- M¾-uÛºÛ-Íô-¾ôm-qÛG-GÛ-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-±ßGÅ-Mã¼-Pô-Lô¾-Bôm-º²âGÅ-‚Å-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- ¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ-ºz¼-¤ºÛ-mP-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-‚ïh-¤Dm-¾-Mz-Bô¼-ŸÝ-¤Dm-hP-hï-zŸÛm-ÅÞ-^ºm- ^¼-wËà¼- Å-GmÅ-ˆÛ-h;º-P¾-Åï¾-fzÅ-GmP-¤Dmü M-mG-mP-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-‚ïh-¤Dmü wË-¾Þm-;ÝP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤Å-Oæz-±ôGÅ-qºÛ-GŸôm-BïÅ-ÇÀôz-yâG-GÛ-±ôGÅ-qü ¶ï-‡ï-m¤-HÛ-¤Û-¼ÛGÅü hï-ÇSôm-Íô-¾ôm-qÛG-¾ÞÅ-¯¾-ºIm-±ôGÅ-mP-zŸÝGÅ-¥ôP-zºÛ-¾ÞÅ-¯¾-¤Dmü GŸm-»P-¾ÞÅ-¯¾-HÛ-±m-q-hP-ÆÛh-hôm-HÛ-±ôGÅ-¤Û-ÅôGÅ-¤Û-¤P-Eôm-Vï-ºhÝ-º²ô¤Å-‚Å-bï-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-z®m-hzP-GhÝG-¯çz-zbP-z-hP-hï-zŸÛm-M-mG-mP-h¤PÅ-G®ô-hôm-GZï¼-¤Dm-hP-wË-¾Þm-;ÝP-VôÅ-ºDô¼-ÇKô¤-Oæz-±ôGÅ-q-ÅôGÅ-q¼-iG-Gmôm-‚Å-hP-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ºhÛ¼-Pô-Lô¾-Ç+h-ºzôh-‚Å-q-hP-Ç+zÅ-hï¼ü zôh-¼ÛGÅ-¤IÛm-±z-q-zÇem-q-¾GÅ-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û¼-¼P-hzP-¤ïh-qºÛ-z®m-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅôGÅ-q¼-Lô¾-Gb¤-hP-£GÅ-hï-ZÛm-DôP-GÛÅ-¾G-bà-Oôm-¤ï-ºEï¼-mÅ-zÇ+ô¼-zBôh-ˆÛ-Çoï-FÛh-‚ïh-qºÛ-¾Å-ºGݾ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGüü üü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ནང་བོད་རྒྱའི་རྩོད་རྙོག་སེལ་བར་སྐུལ་འདེད་གཏོང་བའི་ཁྲིམས་འཆར་ལ་སྤྱི་མོས་རྒྱབ་སྐྱོར་ཐོབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཐེ་ཝན་སྲིད་འཛིན་གྱི་ལས་འཁུར་དམ་འབུལ་མཛད་སྒོར་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་བཀའ་སྤྱི་གཉིས་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་མཉམ་ཞུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎