zôh-ˆÛ-Gmº-zôºÛ-Áݾ-¾ÞÅ-hPôÅ-XÅ-ˆÛ-dôG-ŸÛz-ºGô-º²âGÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝG


2008-02-29
Share

{}ü üM-mG-GÛ-hzP-º²Ûm-ºôG-bà-»ôh-qºÛ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-¾ô-MãÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-Gmº-zôºÛ-Áݾ-¾ÞÅ-hPôÅ-XÅ-ˆÛ-dôG-ŸÛz-fïPÅ-GÅÞ¤-q-hï-ºGô-º²âGÅ-GmP-Mã-»Ûm-qºÛ-Gž-zOGÅ-ÁÛG-GmP-ºhÝG-ü hï-»P-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-Å-GmÅ-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-¾ô-MãÅ-ˆÛ-Áݾ-¾ÞÅ-hPôÅ-XÅ-GTïÅ-ÆâP-DP-GÛ-ºGm-º²Ûm- G»Þ-¹-z-¸ï¼-z-ŸÛG-GÛÅ- zôh-mÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-¾ô-MãÅ-ˆÛ-Áݾ-¾ÞÅ-mô¼-XÅ-xãG-qô-hP-Ço-D-º²ô¤Å-qô-»ôh-ˆP- GZï¼-Z¼-ÆâP-Bôz-ˆÛ-¾Å-;-XïÅ-¾ÞÅ-fïzÅ-q-¤-¸h-¾Å-hôm-»P-ºGô¼-V-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-q-PôÅ-¾ïm-GmP-ºhÝG-ü h-¼ïÅ-ˆÛ-zôh-ˆÛ-Áݾ-¾ÞÅ-hPôÅ-XÅ-dôG-ŸÛz-ˆÛ-Vïh-¼Þ-DG-GZÛÅ-ˆÛÅ- zôh-ˆÛ-IôP-Eï¼-hP- Å-DÞ¾-DG-zhÝm-mP-wïzÅ-mÅ-Å-DÞ¾-hï-±ôºÛ-mP-Gż-hÝ-z½‰ïh-Åôm-‚ãP-zºÛ-Áݾ-¾ÞÅ-hPôÅ-XÅ-DG-hP- Å-GmÅ-GŸm-hÝ-hzô¼-ºiïm-‚ïh-¤-fÞz-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-Áݾ-¾ÞÅ-hPôÅ-XÅ-hïz-zBï¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ºhÝG-ü zôh-¿YôP-GÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-¾ô-MãÅ-ˆÛ-Áݾ-¾ÞÅ-hPôÅ-µÅ-GTïÅ-ÆâP-DP-GÛ-ºGô-FÛh-mÅ-GÅÞPÅ-hôm-¿e¼-‚Å-q-»Ûm-m- zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-mP-zôh-ˆÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-¾ô-MãÅ-ˆÛ-Áݾ-¾ÞÅ-hPôÅ-XÅ-»ôh-qºÛ-Å-GmÅ-DG 211 hïz-zBï¾-GmP-Iâz-q-hP- Å-GmÅ-DG 179 Gż-hÝ-z½‰ïh-fôm-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-mP-hÝ-¼ÛG-GŸÝP-hP-¾ô-MãÅ-ˆÛ-hPôÅ-µÅ-»ôh-źÛ-Å-GmÅ-DG 2335 »ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-q-hP-¿ËG-hôm-Í-¤Û-¼Û-;ºÛ-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛ-ºfÞÅ-¤Û-DG-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-¯-VïºÛ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-Áݾ-¾ÞÅ-hPôÅ-XÅ-DG-M¾-uÛºÛ-fôG-mÅ-dôG-ŸÛz-‚Å-mÅ-M-mG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-GÛ-¯-VïºÛ-hPôÅ-XÅ-¤P-qô-M-mG-bà-hzô¼-ºiïm-‚Å-qºÛ-Gmh-hôm-fôG-ŸÛz-ºWâG-GmP-hGôÅ-qºÛ-¾Å-ºGݾ-»P-Çtï¾-»ôh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།