zôh-mP-ºhÛ-¾ô-»Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-»ôP-¤Dm-Å-»-zŸÛ-®¤-‚ãP-»ôh-q-¼ïh-ü


2007.12.17
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-z®ßGÅ-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-zôh-mP-»Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-»ôP-¤Dm-HÛ-IPÅ-ºzô¼-Wï-¤fô¼-GbôP-fÞz-»ôh-q-iÛ¾-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-M-mG-GÛ-GŸÝP-ºƒï¾-Gż-ÁôG-DG-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Gž-zOGÅ-‚Å-qºÛ-mP- zôh-mP-ºhÛ-¾ô-ÇS¼-‚ãP-¥ôP-¤ïh-qºÛ-»Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-»ôP-¤Dm-Å-»-zŸÛ-®¤-‚ãP-»ôh-Ç+ô¼-hP- ºhÛÅ-zôh-¾-Í-ÇKô¼-Å-»-650 º¤- M-ÇKô¼-fï¼-ºzÞ¤-9 ¤Ûm-®¤-HÛ-»ôP-zzÅ-‚ãP-»ôP-¾ÞGÅ-z;ôh-»ôh-q-¼ïh- M-mG-GÛÅ-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ŸïÅ-ºzôh-qºÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï- =P-TÛ-¾ÛP-GÛÅ- zôh-mP-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-z®ßGÅ-q-hïÅ-h-V-zôh-mP-»Þ¾-ºDô¼-vô-ºV¤-HÛ-±ôP-¾Å-h¼-Çtï¾-HÛ-hÝÅ-¼zÅ-Gż-q-ŸÛG-ºGô-z®ßGÅ-fÞz-zŸÛm-»ôh-¾ÞGÅ-Gb¤-zÁh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- »Ûm-mºÛ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-z®ßGÅ-q-hïÅ-h-V-zôh-»Þ¾-hï- M-»Þ¾-hÝ-ºHã¼-MãºÛ-¥ã¼-±h-¤HôGÅ-GbôP-zŸÛm-q-hP- zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ô-h-V-IPÅ-ZÝP-mÝÅ-¤ïh-ˆÛ-¤Û-¼ÛGÅ-ÅÞ-Hã¼-zŸÛm-qºÛ-Ç+ô¼-Bôm-zXôh-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-hqï¼-m-h-¼ïÅ-ZÛm-ÁÅ-GôP-M¾-uÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-GÛ-ZÛm-¤ô-ÆâP-z¯ÛºÛ-Ç+zÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-z;º-ÁG-GÛÅ-°¾-zºÛ-GÅÞP-zÁh-mP- zôh-mP-¤ï-ºDô¼-¿UGÅ-¾¤-Gż-z®ßGÅ-‚Å-qºÛ-h;º-P¾-Ç+ô¼-Gmh-hôm-Pô-vôh-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎