zôh-hÝ-»ôP-¤Dm-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-¿kz-GTÛG-GÛ-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-q-¼ïhü


2007-07-31
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¼Û-¾ÛºÛ-ºIÛ¤Å-ºIâ¾-ºGô-z®ßGÅ-q-mÅ-z¸ÞP-zôh-hÝ-»ôP-¤Dm-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-¿kz-GTÛG-GÛ-¤P-hÝ-xÛm-bï-ºhÛ-¾ôºÛ-¹-iâG-mP-È-¾¤-Å-»-GTÛG-¿ËG-‚ãP-»ôh-q-hPü hï-mÛ-¤±ô-zôh-¿UGÅ-¾¤-Gż-q-hP-Gm¤-fP-Gż-q-º²âGÅ-Cæm-‚Å-qºÛ-Dï-wm-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-hï-¼ÛP-M-mG-GŸÝP-ºƒï¾-ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-fôG-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü ÁÛP-ÈØ-Gż-ÁôG-mP-GmÅ-±ß¾-z;ôh-q¼-GŸÛGÅ-mü m-mÛP-GÛ-¹-z-iâG-hP-ºhÛ-¾ôºÛ-¹-z-iâG-z¼-¾-zôh-hÝ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-»ôP-¤Dm-È-¾¤-¿kz-ºHã¼-‚ãP-Çeï-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-hï-hG-GÛÅ-zôh-mP-M-¤ÛºÛ-hPÞ¾-Å-»-990 ¿ËG-ºIô-Iôm-zbP-»ôh-¾ÞGÅ-hP.ü h-hÝP-»P-zôh-hÝ-ºIâ¾-Bï¾-Gm¤-IâºÛ-zzÅ-±ßGÅ-Gm¤-fP-GÅÞ¤-»ôh-q-hP-zôh-hÝ-zBôh-¤Dm-Gm¤-Iâ-»P-¤P-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hPü ºhÛ-¾ô-zôh-hÝ-»ôP-¤Dm-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-hï-hG-mP-mÅ-¤P-Vï-z-zôh-hP-M-mG-Å-DÞ¾-mÅ-»Ûm-q-hP-hï-Fôh-ˆÛ-FÛ-zhÝm-¿ËG-mÛ-xÛ-M¾-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-z;ôh-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-¤hô-hzÞÅ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-Gż-º²âGÅ-‚Å-q-hP-zôh-ˆÛ-ZÛ-FÛºÛ-Gm¤-fP-Gż-MG-‚Å-q-ÅôGÅ-º²âGÅ-Cæm-ºwï¾-MÅ-hï-hG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-hzÞ¾-qôºÛ-Å-DÞ¾-hÝ-»¼-MÅ-ºIô-Mã¼-wm-fôGÅ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-hPü h-hÝP-Gm¤-fP-zŸÛ-q-hï-zôh-ˆÛ-mÝz-xôGÅ-¤Pº-¼ÛÅ-DÞ¾-hÝ-º²âGÅ-Cæm-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-¤-¸hü ¤-ºôPÅ-q¼-xÛ-¾ô-2010 mP-zôh-hÝ-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-Å-»-iâG-»ôP-MãºÛ-¼ï-z-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±ôÅ-zôh-mP-»Þ¾-Ç+ô¼-vô-ºV¤-q-hP-M-mG-mÅ-Èm-¤Û-¼ÛGÅ-zôh-mP-ºy¾-Åï¾-¾Å-;-º±ô¾-hÝ-»ôP-¤Dm-Wï-¤P-hÝ-xÛm-q-hï-»ÛÅ-zôh-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-fÞôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-¾-Gmôh-º±ï-ºIô-Mã-¤-¸hü zôh-¤Û-±ô¼-¾Å-;-Gż-qºÛ-mP-Gô-Ç+zÅ-ZÝP-hÝ-ºIô-Mã-hP-»ôP-ºzz-ZÝP-z-fôz-Mã-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།