zôh-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-Vïh-M-mG-DôPÅ-ÅÞ-zÇkh-m-¾ïGÅ-±ß¾-z;º-GmP-z-ü


2005.11.14
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-ºFÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-hq¾-º‚ô¼-»¼-MÅ-º²âGÅ-zCæm-Vïh-M-mG-¤Pº-DôPÅ-ÅÞ-zÇkh-m-¾ïGÅ-±ß¾-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-z;º-¤ô¾-hï-¼ïÅ-G¸º-ZÛ-¤ºÛ-ZÛm-ºhÛ-G-M¾-Å-¶-ÁÛP-=ôm-HÛ- Íï¤-ÅÛ-ͺï- ŸïÅ-qºÛ-±ôGÅ-DP-hï¼-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-ˆÛ-¤Û-¼ÛGÅ-DG-hP-ÅôG-¼ÛGÅ-±ßh-qºÛ-¤Û-¤P-VÛG-FÛ-iâG-ÇeôP-ºG¾-z¼-‚¤Å-ljÛP-XïºÛ-Ç+ô¼-z;º-ÇÀôz-z=Ûm-zBPÅ-Ç+zÅ-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-¤Û-¤P-DôPÅ-mÅ-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-z;º-¾m-hÝ-zôh-¾-¤ÛP-hôm-¤±ßPÅ-qºÛ-¼P-BôPÅ-ˆÛ-GmÅ-zzÅ-ŸÛG-‚ãP-z-»Ûm-m-zôh-ºhÛ-M-DôPÅ-ÅÞ-zÇkh-m-Dï-wm-Vï-z-»ôh-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zôh-mÛ-VôÅ-xôGÅ-fôG-È-TP-GÛ-»¼-MÅ-Vïm-qô-xÛm-q-ŸÛG-»Ûm-mºP-hq¾-º‚ô¼-fôG-VïÅ-XïÅ-¾ÞÅ-fïzÅ-ÇezÅ-VôÅ-xôGÅ-AP-qÅ-¼P-GÛ-Iôh-q-GÅô-fÞz-fzÅ-¤ïh-Ç+ô¼-z;º-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-GP-ZÛh-ˆÛ-¯ôh-zŸÛm-qºÛ-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-GmÅ-zzÅ-hï-»P-M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-¤-vh-m-ÆÛh-‚ãÅ-WÛ-¿e¼-xG-¾ïm-GmP-¯ÛÅ-»ôh-m-ŸïÅ-qºÛ-ºiÛ-z¼-hïºÛ-fG-GTôh-hï-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛ-GmP-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-z;º-¾m-GmP-»ôh-q-¼ïh-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བཙན་བྱོལ་བོད་མིའི་མི་འབོར་གྲངས་བཤེར་ཁྲོད་རྒྱ་བལ་གཉིས་ནས་འབྱོར་ཟིན་པ་གྲངས་འབོར་ ༦༥༧༠༠ ལྷག་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།