z®m-‚ô¾-zôh-qºÛ-GŸôm-mÝ-DG-TÛG-GÛÅ-¤Gô-¼Û¾-z¸ôÅ-bï-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qü


2008-03-25
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-mP-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mݺÛ-PôÅ-mÅ-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-hô-ÇoP-»ôP-fzÅ-hP-¿ËG-q¼-hÝ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-zôh-¼P-z®m-HÛ-ºfz-¯ôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-Ç+ݾ-ÇÀôP-ºwï¾-zºÛ-Vïh-hÝ-DôP-±ôÅ-¤Gô-¼Û¾-z¸ôÅ-bï-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾-mÅ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-¤Û-»Ûm-q-wÞm-±ôGÅ-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-ŸÝ-zÅ-wïm-¼Û-ÅÛ-Gż-ºGôh-q¼ü Zï-V¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-zôh-¤Û-¤P-qô-ŸÛG-GÛÅ-C-ºƒïG-bï-¤Gô-¼Û¾-z¸ôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-hPü P-±ôºÛ-PôÅ-mÅ-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-fôG-¾-º²¤-JÀÛP-uÛ-±ôGÅ-ˆÛÅ-hô-ÇoP-Vï-z-»ôP-Mã-hPü ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-²-iG-TÛG-»Ûm-q¼-zdïm-P-±ôÅ-¤Gô-¼Û¾-z¸ôÅ-bï-Pô-Lô¾-HÛ-n¤-qºÛ-fôG-mÅ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü hï-mÅ-¾ô-25 »Ûm-q-zŸÝGÅ-ÇK¼-hÝ-ºyÛm-GbôP-i-zºÛ-±ôP-¾Å-DP-ŸÛG-mP-¾Å-;-‚ïh-¤Dm-¹-z-¾GÅ-ˆÛÅ-DôP-GÛ-C-ºƒïG-bï-¤Gô-¼Û¾-z¸ôÅ-»ôh-q-hï-mÛ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-fôG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-‚-uôh-hï¼-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-fôG-mÅ-Pô-Lô¾-‚ïh-qºÛ-fzÅ-¾¤-ŸÛG-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ŸÝ-z-ŸÛG-GÛÅ-P-±ôÅ-¤Gô-¼Û¾-z¸ôÅ-bï-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-ºGô-z®ßGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-50 ®¤-HÛÅ-¤Gô-¼Û¾-z¸ôÅ-q-hP-DôP-GÛ-PôÅ-mÅ-iG-Gmôm-mP-h¤¼-GÅôh-zbP-zºÛ-zôh-¤Û-±ô¼-GÝÅ-z;ݼ-¤±ôm-fzÅ-»Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-hP-hï-¤Ûm-M-¤±ô-¾GÅ-ŸÝ-z-ŸÛG-GÛÅ-DôP-¤Gô-¼Û¾-z¸ôÅ-q-hï-mÛ-zôh-¾-hGº-Ÿïm-»ôh-qºÛ-n¤-q-¤±ôm-fzÅ-hP-hï-mÛ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôºÛ-ljÛP-ÇeôzÅ-¤±ôm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།