zôh-qºÛ-GŸôm-mÝ-ŸÛG-GÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-¾ÞÅ-qô¼-¤ï-Çt¼-bï-Èà-TÛm-bºô-¾-Pô-Lô¾-‚Å-qü


2006.11.23
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-¼ÛP-M-G¼-HÛ-IôP-Eï¼-¤ô¤-„Ëï-mP- M-mG-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-zŸÝGÅ-»Þ¾-¤Iôm-DP-¤hÝm-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-ŸÛG-GÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-¾ÞÅ-qô¼-¤ï-Çt¼-bï- ¾ÞÅ-ÆôG-„ÀôÅ-GbP-GÛ-¾¤-mÅ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-¾-Pô-Lô¾-ŸÝÅ-zŸGü hï-¼ÛP-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-¤VôG-GÛÅ-¤ô¤-„Ëï-IôP-Eï¼-mP-»ôh-qºÛ- ‡ºWï-¤ï-Èï¾- qï¾ïÅÛ- Íïm-^ï- =-¶¼-Åï- ŸïÅ-qºÛ-¤Iôm-DP-mP- DôP-hP-¿Ëm-hÝ-M-mG-mÅ-wïzÅ-qºÛ-±ôP-hôm-Ç+Ý-±z-¤Û-IPÅ-250hP- M-G¼-HÛ-±ôP-qºÛ-ºGô-FÛh-¤Û-IPÅ-300®¤-¾-GÅÞP-zÁh-TÛG-GmP-MãºÛ-I-OÛG-GmP-zŸÛm-qºÛ-Ç+zÅ- z×ïP-¾ô¼-IôP-Eï¼-HÛ-Å-GmÅ-GŸôm-mݺÛ-±ôGÅ-G®ô-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-hP- xG-¼ôGÅ-GŸôm-mÝ-iâG-ºIâ¾-zBï¾-Çoݤ-ºDô¼-GZÛÅ-mP-»ôP-Çeï- ¤Iôm-DP-GÛ-¤hÝm-hÝ-zôh-¾-¼P-z®m-hGôÅ-q-hP- M-¤Û-zôh-mÅ-w¼-MãGÅ-ÁÛG-TïÅ-qºÛ-Ç+h-ºzôh-Mz-»ôh-q-hP- ±ôGÅ-G®ô-¿ËG-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-¼P-ZÛh-ˆÛ-¾ÞÅ-qô¼-Å-Çoݤ-„ÀâG-bï- ¤ï¼-zÆïGÅ-zbP-Çeï-Ç+h-ºzôh-‚ïh-Ç+zÅ- Å-GmÅ-Zïm-dôG-¤P-hG-TÛG-GÛÅ-¤ï-zÅh-hï-DôP-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-zŸGü ¤ô¤-„Ëï-IôP-Eï¼-HÛ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoºÛ-uÛ-Ez-q- Íï-Íïm-¼ô-»Û- ŸÝ-zÅ-GÅÞP-q¼-GŸÛGÅ-m- DôP-¾-¤ï-Bôm-hï-®¤-Vïm-qô-‚ãP-¤ïh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸGü M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-M-G¼-mP-zŸÝGÅ-Mãm-¼ÛP- M-G¼-GŸÝP-GÛÅ-ÆâP-‚-h¤-qô-GmP-»ôh-ˆP- DôP-Å-DÞ¾-GP-hÝ-wïzÅ-ˆP-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-ÁÝGÅ-Vï-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-mG-xÛ-ÆÛh-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-¤-TP-¾Û-ŸÝ-z¼-Gż-ºGôh-qÅ- ÆÛh-º²Ûm-Èà-TÛm-bºô-¾-zôh-¤Û-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚Å-q-hP- ¿ËG-q¼-hÝ-¤ô¤-„Ëï-IôP-Eï¼-mP-¿ËG-q-Vï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ-¾ÞÅ-ÆôG-„ÀôÅ-zbP-GÛ-¾¤-mÅ-Pô-Lô¾-ŸÝÅ-q-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-z;º-ºiÛ-ŸÝÅ-qºÛ-¾m-hÝ-DôP-GÛÅ- zôh-M-DôPÅ-»Ûm-q-M¾-uÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mÅ-PôÅ-¾ïm-GmP-GÛ-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-zŸGü üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།