ÅÞh-ÅÛºÛ-z½‰m-ºyÛm-fôG-zôh-Ç+h-mP-¾ô-Gż-HÛ-GŸÅ-ljm-ºzÞ¾-ŸÝÅ-GmP-¯ÛÅ-»ôh-qü


2005-12-30
Share

{}ü ühï-¼ÛP-ÅÞh-²-¾m-^ïºÛ-z½‰m-ºyÛm-fôG-zôh-GŸÅ-fï-zºÛ-Ç+h-»ÛG-ºi-¤Ûm-50 mP-¾ô-Gż-HÛ-GŸÅ-ljm-ºzÞ¾-ŸÝÅ-GmP-¯ÛÅ-»ôh-q-¼ïhü hïºP-ÅÞh-ÅÛºÛ-»Þ¾-GŸÅ-hP-Wº-¸ï-¤DÅ-q- D×ô-¼Ûm-D¼-Áï-¾º-Åï- hP-„˼-¾Ûm-¾-»ôh-qºÛ-DôP-¤ôºÛ-ºW¼-¤-mÛºÛ-IôGÅ-¤ô- Íô-²Û×-wËï;- GZÛÅ-¤Z¤-¼Þz-ˆÛÅ-fôG-mÅ-¾ô-Gż-HÛ-GŸÅ-Gż-q-ŸÛG-z¸ôÅ-mÅ-Ç+h-»ÛG-ºi-¤Ûm-50 mP-º²¤-JÀÛP-Å-xôGÅ-GP-ż-GbôP-MãºÛ-Gô-OÛG-TÛG-‚ïh-zŸÛm-q-¼ïhü DôP-GZÛÅ-ˆÛÅ-z¸ôÅ-qºÛ-¾ô-Gż-HÛ-GŸÅ-Gż-q-hï-zôh-Ç+h-mP-GbôP-¤Dm-ÅÞh-ÅÛ-DÞ¾-hÝ-zŸÝGÅ-q-zôh-ˆÛ-mP-¤ºÛ-GŸÅ-GbôP-¤Dm-n¤-JÀÛP-„Àô-zÇem-¾GÅ-ˆÛÅ-zbP-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü ¾ô-Gż-HÛ-GŸÅ-Gż-q-ºhÛ-ÅÞh-ÅÛºÛ-O-zTßGÅ-DP-mP-O-zTßGÅ-‚Å-XïÅ-hï-¼ÛP-xÛ-iô-ÅÞh-ÅÛºÛ-z½‰m-ºyÛm-¾ï-±m-10 „˼-10 mP-z¿em-HÛ-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-DôP-GÛ-GmÅ-ºyÛm-iÔ-M-fôG-G¸ÛGÅ-ŸÛz-GmP-fÞz-q-ŸÛG-»ôh-TïÅ-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།