zôh-¤Û-hP-M-¼ÛGÅ-DG-TÛG-GÛÅ-iP-qô-¤Ûm-qºÛ-fôG-mÅ-¤fô-¼Û¤-»ÛG-MãGÅ-zbP-ºhÝG


2007-07-23
Share

{}ü üzôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-±m-qÅ-zôh-¼ÛGÅ-hP-M-¼ÛGÅ-ˆÛ-¼ÛG-GmÅ-±m-DG-¼P-‚ãP-±m-¼ÛG-GÛ-±m-DG-ÇÀôz-¤ºÛ-¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-ŸÝGÅ-MãGÅ-vôh-ˆÛ-ÍP-;Û-¤fô-ÁôÅ-¿S-»ôh-q-hP-zŸÛ-¾-ŸÛz-zÁï¼-‚Å-mÅ-GÅÞ¤-µâm-¤-»Ûm-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-zŸG ¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-ÁÛm-ÈÑ-Gż-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-hôm-¿e¼-mü zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ÇÀôz-GÅô-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGô-FÛh-ŸÛG-GÛÅü ¤fô-¼Û¤-ÇÀôz-ŸÝGÅ-MãGÅ-¾ïm-hP-»ÛG-MãGÅ-¯ï¼-Åôm-µâm-¤-z¸ô-zºÛ-‚-uôh-¾-lÝP-lïG-¤fº-TÛG-bà-GbôP-Mã-»Ûm-ŸïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü zôh-mP-GÛ-zôh-¼ÛGÅ-hP-M-¼ÛGÅ-ˆÛ-¼ÛG-GmÅ-±m-DG-hP-¼P-‚ãP-±m-¼ÛG-±m-DG-GÛ-ÇÀôz-ŸÝGÅ-MãGÅ-¾ïm-¯ï¼-wÞh-¿S-¾-ŸÛz-ºWâG-‚ïh-hÝÅ-Eôm-zÇkô¤Å-MãGÅ-¾ïm-ÇÀôz-¤-zMh-¾-Gmh-hôm-¿ËG-qºÛ-mP-mÅ-zôh-¼ÛGÅ-ˆÛ-¼ÛG-GmÅ-±m-DG-ÍP-hP-qô-hP-¼P-‚ãP-±m-¼ÛG-±m-DG-ÍP-hP-qôü hï-zŸÛm-M-¼ÛGÅ-ˆÛ-¼P-‚ãP-±m-DG-ÍP-hP-qô-zTÅ-¾-Dô-±ôÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-ÇÀôz-¤ºÛ-MãGÅ-¾ïm-HÛ-¤ÛP-P¤-»P-m-Pô-vôh-¾G-Eï¼-µâm-¤-z¸ôÅ-mÅ-iP-qô-¤Ûm-qºÛ-»ÛG-MãGÅ-zbP-»ôh-q-¼ïhü »ÛG-MãGÅ-ˆÛ-Iâz-ºƒÅ-Ez-zOGÅ-‚Å-qºÛ-XïÅ-Ç+¼-IPÅ-450»m-HÛ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-¤ÛP-fôG-»ÛG-±h-zbP-¤Dm-hP-hPôÅ-GŸÛºÛ-±m-DG-GÛ-ÇÀôz-¤ºÛ-MãGÅ-¾ïm-GbôP-¤Dm-±P-¤¼-ŸÛz-zÁï¼-‚Å-qºÛ-Ç+zÅ-h-¿eºÛ-V¼-»ÛG-MãGÅ-GbôP-¤Dm-43¾-Gmh-hôm-¿ËG-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།