&G&GôP-Å-¤VôG-Ç+Ý-º±ô-zŸÝGÅ-qºÛ-hÝÅ-ºhÛ-mÛ-zôh-hôm-Vïh-hÝÅ-Ç+zÅ-z¸P-ÁôÅ-»Ûm-qü


2005-12-31
Share
&G &G

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-VôÅ-ÆÛh-GZÛÅ-ˆÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Ç+Ý-º±ô-ŸÛP-zŸÝGÅ-qºÛ-hÝÅ-ºhÛ-mÛ- zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-z¸P-ÁôÅ-ÁÛG-»Ûm-q-hP-ü M-mG-GŸÝP-GÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-zÇem-qºÛ-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-¾-»-¾m-±ß¾-zŸÛm-¤-wÞ¾-z¼-ºhÛ-¤Þ¼-zŸG-m- m¤-ŸÛG-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Wï-Ÿm-Wï-ÇkÝG-bà-ºIô-ÆÛh-q¼-GÅÞPÅ-¤Dm-¼ÛGÅ-TÛG-‚ãP-ºhÝG hï-»P-¼ôºÞ-=¼-Åï-Gż-Çtï¾-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-m-ü &G &G&GôP-Å-¤VôG-mÅ-GÝ-»PÅ-hˆÛ¾-VïºÛ-hGôPÅ-q-¸z-¤ô-zŸïÅ-mÅ-zôh-M-GZÛÅ-wm-HÛ-hzÞ-¤ºÛ-fzÅ-¾¤-zÇem-»ôh-ˆP-ü M-mG-GÛ-ºGô-FÛh-±ôÅ-ŸG-ºHPÅ-ZÛm-ºHPÅ-Dô-mÅ-hÝÅ-±ôh-wÞ¾-fzÅ-‚Å-D¼-ü m¤-ŸÛG- &G &G&GôP-Å-¤VôG-hGôPÅ-q-GŸm-hôm-hÝ-zÁïGÅ-m-ü hzÞ-¤ºÛ-fzÅ-¾¤-¾-Mz-Bô¼-Wï-VßP-hÝ-ºIô-ÆÛh-q-hP-ü zôh-¤Û-¤P-GÛ-ºfz-¯ôh-hï-»P-º²¤-JÀÛP-mP-»ôh-qºÛ-ºfz-¯ôh-GŸm-hP-GTÛG-¤±ßPÅ-ÁÛG-bà-¤Û-ºHã¼-zºÛ-PïÅ-q-¤ïh-¾ÞGÅ- zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-ÇKô-iâG-q-Ç+¾-z¸P-wÞm-±ôGÅ-¾GÅ-mÅ-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG GP-¿e¼- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-hzÞ-¤ºÛ-fzÅ-¾¤-mÛ-zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-fzÅ-¾¤-z¸P-ÁôÅ-hP-ü &G &G&GôP-Å-¤VôG-Ç+Ý-º±ô-zŸÝGÅ-qºÛ-Ç+zÅ-ºhÛ-mÛ- zôh-MºÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-MãºÛ-hÝÅ-Ç+zÅ-z¸P-ÁôÅ-ÁÛG-¾-zôh-M-VïºÛ-¤Û-¤P-GÛ-»Ûh-VïÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།