±ï-hzP-¿Ë-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-z®m-‚ô¾-GŸÝP-Gż-qºÛ-fôG-¯ô¤-ƒÛÅ-ÁÛG-Çtï¾-ºhÝG


2006-10-01
Share

{}ü üz®m-‚ô¾-hÝ-GmÅ-qºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-GŸÝP-Gż-q-ŸÛG-¾-¼ï-z-Gż-q-‚ïh-MãºÛ-hÝÅ-±ÛGÅ-ÁÛG-¾-ÇÀïzÅ-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-mP-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¾-ºôÅ-ÁôG-zM-V-90¿ËG-®¤-HÛÅ-M¾-D-fôz-mÅ-zB¼-hÝ-¾ô-¿SºÛ-¼ÛP-GŸÝP-º²Ûm-GmP-MãºÛ-ºGm-hzP-wÞ¾-Çeï-z;º-ÁG-Gż-q-WÛ-ºi-ŸÛG-zÇ+ô-zŸG-GmP-GÛ-»ôh-iô-zŤ-mÅ-¼ï-ºGÝG-Vïm-qô-‚Å-q-¼ïh- ºôm-ˆP-ºhÛ-±ïÅ-29 ZÛm-Ç+zÅ-zTß-zŸÛ-qºÛ-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-±ôGÅ-fïPÅ-GZÛÅ-qºÛ-Ç+zÅ- z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-zTº-FÛ¤Å-ˆÛ-hGôPÅ-hôm-zŸÛm- z;º-„Àôm-FÛ-qÅ-zB¼-hÝ-h¤ÛGÅ-º²âGÅ-GmP-zºÛ-z;º-„Àôm-½‰ÛP-q-„Àô-z¸P-ljm-IGÅ-¾GÅ-ÅÞ-IôÅ-±ôGÅ-mP-¤P-¤ôÅ-¤-fôz-q¼-w¤-q-hP- z;º-„Àôm-fÞz-zÇem-¾ÞP-¼ÛGÅ-¾GÅ-¤P-¤ôÅ-fôz-®¤-¾Å-¤-‚ãP-z-hïÅ-¤P-±ôGÅ-ºFôh-zŤ-±ß¾-Vïm-qô-»ôh-Ç+ô¼-zôh-¤ÛºÛ-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-hP-h¤PÅ-G®ô-¿eï-GmÅ-DP-GÛÅ-ºGm-º²Ûm-¸Þ¼-q- ±ï-hzP-¿Ë-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG- ÆÛh-hôm-HÛ-¿Ëh-»ôh-¤Ûm-¾-¤-¿eôÅ-q¼- IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-z;º-„Àôm-n¤-q-ºhï¤Å-ÇePÅ-hï-h¤ÛGÅ-zž-hô-ÇoP-®¤-‚ïh-hGôÅ-q-®¤-»Ûm-q¼-Gmm-ºGG-ˆP-VGÅ-»ôh-¾ÞGÅ-¿Ë-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-w-»Þ¾-iÔ-MºÛ-fôG-¯ô¤-ƒÛÅ-ÁÛG-Çtï¾-ºhÝG- hqï¼-m-GŸÝP-ŸzÅ-½‰ÛP-q-hP-‚P-»ô-¼ôz-ˆÛ-Ç+Ý-ŸzÅ-¿U¤-Ç+Ý- ÇeG-¿Ë-Ç+¾-z¸P-h‚PÅ-BÛh-¾GÅ-¾-ºôÅ-IPÅ-40mÅ-38ü ½‰ÛP-¤ºÛ-uÛ-ºfÞÅ-wÞm-±ôGÅ-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ÅÞ-ºôÅ-IPÅ-40mÅ-34ü hP-z;º-¸Þ¼-hP-¿kÛ-¾Û-hôm-GTôh-zÇem-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-¾-ºôÅ-IPÅ-40mÅ-23ü z;º-„Àôm-fÞz-zÇem-¾ÞP-¼ÛGÅ-¾GÅ-¾-ºôÅ-IPÅ-40mÅ-21fôz-q-hP-ü hq¾-º‚ô¼-hP-xÛ-ºƒï¾-z;º-„Àôm-„Àô-z¸P-ljm-IGÅ-¾-ºôÅ-IPÅ-40mÅ-19¾Å-¤-fôz-q¼-ºôÅ-ÁôG-GZÛÅ-ˆÛÅ-w¤-ZïÅ-‚ãP-z-hïÅ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-VïºÛ-hzÞ-FÛh-qºÛ-GŸÝP-GÛÅ-ºhÅ-qºÛ-¾ô-¿SºÛ-¼ÛP-xG-¾Å-GmP-xôGÅ-¾-IôÅ-±ôGÅ-ˆÛÅ-zl-Gž-qô-ŸÛG-zbP-»ôh-¾ÞGÅ-¿Ë-Oôm-¾GÅ-ˆÛÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།