mP-q-¾¼-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-¤Û-±ô¼-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-ZïÅ-lÝP-zbP-ºhÝG


2007-01-31
Share

{}ü üm-mÛP-zôh-mÅ-zôh-¤Û-DG-TÛG-z¾-zôh-Å-¤±¤Å-mP-q-¾-zMãh-z®m-‚ô¾-»ôP-¤Dm-IÅ-mÅ-DG-TÛG-M-¤ÛºÛ-Å-¤±¤Å-h¤G-¤ÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-±ô¼-¤Û-VôÅ-¾Å-ºhÅ-qºÛ-ZïÅ-lÝP-hP-¤m¼-GTôh-zbP-zºÛ-Ç+ô¼-¾-hï-¼ÛP-Í-¼ÛºÛ-M¾-Å-¿~-ÁÛP-=ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-Gž-zOGÅ-ŸÛG-Çtï¾-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-m-mÛP-xÛ-¹-9 qºÛ-±ïÅ-30 ZÛm-z¾-zôh-Å-¤±¤Å-mP-q-¾¼-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-zºÛ-fôG-M-¤ÛºÛ-Å-¤±¤Å-h¤G-¤ÛÅ-¤ï-¤hº-Mz-bï-¤Û-GZÛÅ-Aïm-¾¤-hÝ-zbP-z-hP-zôh-¤Û-DG-TÛG-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-¤f¼-z-¾Å-hï-ºyôÅ-ˆÛ-yâ-GÝ-¾ô-m-zMh-mÅ-15 z¼-‚Å-q-zTß-IPÅ-ÁÛG-G®ôÅ-qºÛ-zôh-¤Û-ÅÞ¤-Tß-¿ËG-M-¤ÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-Fôh-mÅ-¾ô-15 Åôm-qºÛ-ºW¤-h‚PÅ-zŤ-Gbm-h-V-M-G¼-hÝ-z®m-‚ô¾-hÝ-º‚ô¼-»ôh-q-¼ïhü ºW¤-h‚PÅ-zŤ-Gbm-HÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-q-GŸÛGÅ-mü Ç+zÅ-hï¼-DôP-±ô-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-¤Û-Lm-q-hP-yâ-GÝ-¾ô-Lm-q-±ô¼-±zÅ-VïºÛ-ZïÅ-lÝP-zbP-z-hPü yâ-GÝ-DG-TÛG-w-¤Å-ºy¾-hÝ-¯ÛÅ-¾ïm-‚ïh-¤Dm-¤-‚ãP-z¼-zdïm-mÅ-¹-z-GÅÞ¤-¼ÛP-hô-h¤-‚Å-»ôh-q-¼ïhü M-mG-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-mÅ-Ç+zÅ-hï¼-M-¤ÛºÛ-h¤G-¤ÛÅ-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-zºÛ-fôG-¤ï-¤hº-Mz-q-mÛ-zôh-¤ÛÅ-±ß¼-Lô¾-¾Å-G»ô¾-fzÅ-ˆÛÅ-¼P-ZÛh-ÆâP-Bôz-‚Å-qºÛ-Mã-¤±m-zÁh-q-hPü yâ-GÝ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-q-n¤Å-¾-ÇÀôz-GÅô-»G-qô-vh-hï-ºy¾-hÝ-JÀôh-ºIô¾-zbP-z-»Ûm-¾ÞGÅ-zÁh-»ôh-q-¼ïhü »Ûm-mºP-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-yâ-GÝ-hï-hG-GŸÛÅ-;-¯ï-z®ôm-DP-hÝ-¹-z-ºGº-ÁÅ-z;G-Z¼-‚Å-q-hP-G¸º-ºDô¼-GTÛG-mP-¾-±ßôh-GTÛG-¾Å-xÛ¼-¾ôG-bà-¯ïh-¤ô-¯ïh-z¼-zbP-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-z;ôh-»ôh-q-¾Å-h-hÝP-yâ-GÝ-G-±ôh-®¤-M-¤ÛºÛ-hô-h¤-ºôG-GmÅ-»ôh-¤ïh-GmÅ-±ß¾-Gž-qô-¤ïh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།