Íô¾Û¤qÛ;-¯ïh-ºIm-Vïm-¤ôºÛ-hq¾-ºz¼-Çt¼-MãºÛ-ÇKô-º‚ïh-¤²h-ÇKô¼-Pô-Lô¾-‚ïh-ºV¼ü


2008-03-23
Share

{}ü üM-mG-GÛ-M¾-źÛ-mP-º²¤-JÀÛP-GÛ-Íô¾Û¤qÛ;-ˆÛ-¯ïh-ºIm-Vïm-¤ôºÛ-hq¾-ºz¼-Çt¼-MãºÛ-ÇKô-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô¼-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-±ôGÅ-qºÛ-ÇÀôz-yâG-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ-Pô-Lô¾-GmP-GÛ-»Ûm-ŸïÅ-ÇÀôz-yâG-¤fÞm-±ôGÅ-ˆÛ-¤IÛm-±z-q-zÇem-º²Ûm-lô-Xï-¾GÅ-ˆÛÅ-D-Å-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-GÅÞPÅ-hôm- M-mG-GÛ-M¾-źÛ-mP-±ßGÅ-MãºÛ-Íô-¾Û¤qÛ;-ˆÛ-¯ïh-¤ôºÛ-hq¾-ºz¼-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-Å-fôG-¾-zÇ+ô¼-z-»Ûm-m- ºhÅ-qºÛ-¤Û-¾ô- 50ºÛ-¼ÛP- M-mG-GÛÅ-zôh-fôG-¾G-¾ïm-zÇe¼-zºÛ-¤Û-GÅôh-FG-¢ô¼-HÛ-¾ô-MãÅ-»ôh-qºÛ-fôG-¾-zôh-¤Û-±ô¼-h-hÝP-h¤º-ºzïzÅ-zbP-z-»Ûm-q¼-¤±ôm-HÛ-»ôh-¼ïh- hï¼-zdïm-M¾-uÛºÛ-Íô-¾Û¤qÛ;-ˆÛ-¯ïh-ºIm-±ôGÅ-VßP-GÛÅ-Íô¾Û¤qÛ;-ˆÛ-hq¾-ºz¼-hï-zôh-ˆÛ-Å-fôG-¾-zÇ+ô¼-MãG-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-hï-¯-z-mÅ- hô¼-hGôÅ-qºÛ-hGôÅ-ºhÝm-zbôm-HÛ-»ôh-TïÅ-Gž-zOGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- h-¾ôºÛ-xÛ-¹- 8 qºÛ-±ïÅ- 8 mÅ- 24 z¼- M-mG-GÛ-M¾-źÛ-mP-±ßGÅ-MãºÛ-Íô¾Û¤qÛ;-ˆÛ-¯ïh-¤ôºÛ-hq¾-ºz¼-ÇKô-º‚ïh-ˆÛ-¤²h-ÇKô-hPôÅ-GŸÛ-hï-zŸÛm- ÇS¼-HÛ-Æô¾-Mãm-GŸÛ¼-z¸ÞP- ¤×-ºôm-‡Û- Íô-¾Û¤-qÛ-»- ¸ï¼-zºÛ-JËÛ¼Û-ÅÛºÛ-Å-GmÅ-hï-h¼-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 24 ZÛm-‚-Mã-»Ûm-q-¼ïh- Ç+zÅ-hï¼-zôh-¤Û-hP-zôh-hôm-Mz-Bô¼-z-±ôÅ-Pô-Lô¾-‚-MãºÛ-ºV¼-GŸÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།