h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-mÅ-¶â-TÛP-Èà-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-z¼-fÞGÅ-w¤-‚ãP-ŸïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2007.10.22
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üuÛ-mô¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-z;º-¸Þ¼-M-¼Û-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ- h-¼ïÅ-zôh-¼P-BôP-GÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-¸Þ¼-q-¶â-TÛP-Èà-ºhÅ-IôPÅ-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-¾-fÞGÅ-w¤-‚ãP-zºÛ-hGôPÅ-±ß¾-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- hï-»P-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-ºyÛm-HÛ-mP- zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¸ï¼-zºÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-¸Þ¼-q- ¶â-TÛP-Èà- hï-ÇS-xÛ-¾ô-1980 ºÛ-mP- zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-M-mG-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-»Ûm-q-hP- zôh-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-fïPÅ-¤P-Çtï¾-zºÛ-Gmh-hôm-HÛ-XïÅ- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-DôP-GmÅ-ÇtôÅ-ˆÛÅ-Ç+zÅ-hï¼-h-¿eºÛ-M-mG-GÛ-ÆÛh-º²Ûm- Èà-TÛm-fºô- DôP-GÛ-±z-bà-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-¸ï¼-zºÛ-h¤¼-ÁôG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï¼-zÇ+ô-zŸG-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་རང་བཙན་རྩོད་ཀྱི་མེད་པ་ནན་བརྗོད་གནང་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎