Í-¼ÛºÛ-Áº¼-¾ô‡-ÅÛ-¶Û¾-IôP-Çkï-¿Ëm-DP-hÝ-zôh-M¾-h¼-ºIïPÅ-º²âGÅ-GmP-Mã-ü


2008-03-01
Share

{}ü üh-¾ô-zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ÇKï¼-¾P-GÛ-ZÛm-¤ô-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-ZÛm- Í-¼ÛºÛ- ¶¼-WÛ-mÛ-»-¤Pº-ÇkïºÛ- Áº¼-¾ô‡-ÅÛ-¶Û¾- IôP-Eï¼-HÛ-IôP-Çkï-¿Ëm-DP-hP-IôP-Eï¼-hïºÛ-ÆP-¾¤-DG-GÛ-G»Å-G»ôm-hÝ-zôh-M¾-Dz-ˆÛ-M¾-h¼-ºIïPÅ-º²âGÅ-GmP-Mã-¼ïh-ºhÝGü ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-10GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-ZÛm-¤ô-ÇS-iô-Vß-±ôh-9hP-xïh-;ºÛ-fôG-DÞ¾-hïºÛ-mP-GmÅ-Çkôh-GmP-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-±ô-IôP-Çkï-¿Ëm-DP-¤hÝm-ºhÝ-º²ô¤Å-GmP-XïÅü DÞ¾-hïºÛ-¾¤-GŸÝP-¿eï-z-ºDï¾-Å-hï¼-¤P-±ôGÅ-ˆÛÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤Å-Ç+ô¼-GmP-mÅü Vß-±ôh-12hP-xïh-;ºÛ-fôG-Å-GmÅ-IôÅ-±ôGÅ-¤hÝm-º‚ô¼-XïÅ-¤Þ-¤fÞh-IôP-Eï¼-mP-Q¤-Çeôm-Fô¤Å-Ç+ô¼-GmP-Mã-»Ûm-ŸÛP- ¾¤-z¼-zôh-¤Û-±ô¼-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-±ôÅ-Gô¤-zIôÅ-mP-¤Z¤-ŸÝGÅ-GmP-m-hGº-zÅÞ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG zôh-¤Û-»ôh-źÛ-º²¤-JÀÛP-GÛ-Å-xôGÅ-GP-ż-¾ô-¿e¼-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Æô¾-»ôh-mºP.ü h-¾ô-M-mG-mP-º²¤-JÀÛP-Íô-¾Û¤-qÛ;ÅÛ-¯ïh-ºIm-Vïm-¤ô-±ßGÅ-ˆÛ-»ôh-q¼-xôGÅ-±P-¤-mÅ-M-mG-fôG-hô-ÇoP-Vïm-qô-GmP-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Ç+zÅ-hP-zÇeàm-mÅ-¾ô-ºhÛºÛ-GÅÞ¤-zTߺÛ-hÝÅ-im-fôG-h¤ÛGÅ-zž-zôh-qºÛ-Gmh-hôm-fôG-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-dôGÅ-Gž-qô-hP-GbÛP-¸z-qô-ŸÛG-Çtï¾-fÞz-MãºÛ-h¤ÛGÅ-»Þ¾-º²Ûm-GmP-»ôh-q-¼ïhü Áº¼-¾ô‡-ÅÛ-¶Û¾- Å-GmÅ-mP-Gbm-ºWGÅ-GmÅ-Çkôh-GmP-¤Dm-zôh-¤Û-65®¤-»ôh-q-hP.ü DÞ¾-hïºÛ-Å-GmÅ-zôh-¼ÛGÅ-uÛ-¤fÞm-±ôGÅ-qºÛ-±ôGÅ-G®ô-±ï-h‚PÅ-¾GÅ-ˆÛÅ- P-±ôºÛ-zôh-qºÛ-PG-Mãm-¾-fÛG-q-zÅG-qºÛ-M-¤±ô-ŸïÅ-zÁh-Æô¾-»ôh-q-¿e¼ü PôÅ-mÅ-zôh-¤Û-¤Û-¼ï-Pô-¼ï¼-zôh-qºÛ-¯-hôm-¾-hôm-ºƒÅ-GÅôm-qºÛ-ºzh-z¯ôm-GmP-hGôÅ-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÝ-GÛ-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།