zôh-¤Û-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-z-n¤-q¼-G¸ÛGÅ-ŸÛz-Vïh-M-G¼-HÛ-hqôm-¼ÛGÅ-DG-TÛG-wïzÅ-ºhÝG


2007-07-20
Share

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-ˆÛ-GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-hïP-Ç+zÅ-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-¸Å-zTh-ˆÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-bï-hï-¼ÛP-z¼-ZÛm-IPÅ-12 ºIô-GÛ-»ôh-q-zŸÛm-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-M-G¼-GŸÝP-GÛ-¤fô-¼Û¤-hqôm-¼ÛGÅ-hP-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-qºÛ-ºGô-FÛh-DG-TÛG-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-zôh-¤Û-zTß-zŸÛ¼-G¸ÛGÅ-ŸÛz-bà-wïzÅ-»ôh-q-¼ïhü M-G¼-HÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-q- W×-m-‡-l¾- »Û-uÛ-Ez-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ- W×-¶ï-lï- q-²- hP-¿Ëm-hÝ-M-G¼-M¾-»ôPÅ-IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-Ç+Ý-ŸzÅ-VôÅ-ºwï¾-z¸ôh-q-¾GÅü IPÅ-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-h¤ÛGÅ-zž-¼ÛGÅ-ÇkïºÛ-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-±ï-¼ÛP-zŤ-ºwï¾-¾GÅ-zTÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-»Þ¾-hÝ-G¸ÛGÅ-ŸÛz-bà-wïzÅ-bï-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-±ô¼-GhÝP-Åï¤Å-Z¤Å-zBïh-hP-Mz-Bô¼-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü ¿ËG-q¼-hÝ-Ç+zÅ-hï¼-Ç+Ý-ŸzÅ- W×-¶ï-lï- q-²- »ÛÅ-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-n¤Å-¾ü hï-¼ÛP-GÛ-ZÛm-¤ô-hï-mÛ-PôÅ-¼P-ÇtôzÅ-q-BïÅ-hGôÅ-qºÛ-ZÛm-¤ô-ŸÛG-»Ûm-ŸÛPü hï-mÛ-PºÛ-zôh-¤Û-IôGÅ-qô-±ôÅ-zôh-ˆÛ-zhïm-qºÛ-Vïh-hÝ-¾ô-¤P-qô-ºfz-¯ôh-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hPü PºÛ-Vz-ÆÛh-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-hÝÅ-dG-bà-Å-GmÅ-hP-hzÞÅ-GŸÝP-GÛ-GmÅ-zz-fôG-mÅ-zôh-ˆÛ-h;º-½‰ôG-Åï¾-fzÅ-¾-xG-¼ôGÅ-ŸÝÅ-»ôh-¾-h-hÝP-»P-PºÛ-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-zôh-¤Û-±ô¼-¼ôGÅ-¼¤-hGôÅ-G¾-‚ãP-¤±¤Å-PïÅ-q¼-hÝ-¼ôGÅ-¼¤-ŸÝ-MãºÛ-Vôh-Åï¤Å-zdm-qô-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¤-¸hü GŸôm-mÝ-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-hGôÅ-ºhÝm-DG-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-hP-¾ïm-‚-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-»Û-Gï-ŸÛG-ˆP-M-mG-GŸÝP-¾-wÞ¾-»ôh-q-¼ïhü hï-zŸÛm-Ç+Ý-ŸzÅ-VôÅ-ºwï¾-z¸ôh-q-¾GÅ-ˆÛÅ-ˆP-M-G¼-¤Pº-ºôG-bà-»ôh-qºÛ-¾-hÐGÅ-mÅ- Í-¼Þ-m-T¾- q×¼-lïÁ- z¼-HÛ-ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-hÝ-GmÅ-qºÛ-¤Û-¼ÛGÅ-±ôºÛ-Ç+Ý-±z-ŸÝÅ-bï-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-±ô¼-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-zBïh-hP-Mz-Bô¼-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།