zôh-mP-zôh-Ç+h-Z¤-LÝh-xÛm-mÅ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-fôG-ÁÝGÅ-Aïm-Pm-q-z¸ô-»Û-»ôh-qü


2008-02-20
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-»ÛG-ÇÀôz-FÛh-fôG-ÇoP-VßP-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-º²Ûm-qºÛ-Aïm-HÛÅ-zôh-mP-zôh-ˆÛ-Ç+h-»ÛG-Z¤-LÝh-hÝ-xÛm-mÅ-zôh-ˆÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-fôG-ÁÝGÅ-Aïm-Pm-q-z¸ô-»Û-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-ü h‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-^ôm-hÝ-dïm-GŸÛ-‚ïh-zŸÛm-qºÛ-zôh-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-HÛÅ-¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm-Gž-zOGÅ-ÁÛG-Çtï¾-zºÛ-mP- M-mG-GÛÅ-hzP-º²Ûm-ºôG-bà-»ôh-zŸÛm-qºÛ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-mP-GÛ-ÇÀôz-IÐDG-GÛ-mP-z®m-Áïh-ˆÛ-fôG-mÅ-M-»ÛG-ÇÀôz-ºFÛh-‚ïh-hÝ-zTßG-GÛ-»ôh-q-hP- GŸÝP-GÛ-¾Å-hôm-fôG-zôh-»ÛG-GÛ-zïh-uôh-Wï-ZÝP-hÝ-zbP-GÛ-»ôh-q-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-ºhÝG-ü M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¼ÛGÅ-ÇÀôz-IÐ-DG-GÛ-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-n¤Å-¾-M-»ÛG-ÇÀôz-ºFÛh-ˆÛ-z®m-Gmôm-zbP-zºÛ-ÁÝGÅ-Aïm-ºôG-zôh-¼ÛGÅ-m-GŸôm-HÛ-¤Û-¼zÅ-GTÛG-M-mG-Eôm-»ôPÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-hP-zÇkݼ-z-»Ûm-m-¤Û-¼zÅ-GTÛG-XïÅ-¾ÞÅ-ˆÛ-GmÅ-ÇePÅ-ÅÞ-¿ËàP-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-Gž-zOGÅ-hïºÛ-mP-z;ôh-GmP-ºhÝG-ü M-mG-GÛÅ-zôh-mP-Ç+h-»ÛG-GTÛG-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hï-ÇÀôz-IкÛ-¼Û¤-q-®¤-hÝ-¤Ûm-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-Pô-zôºÛ-fôG-Lô¾-lÝP-Vïm-qô-‚ãP-»ôh-q-hP- zôh-¼ÛGÅ-w-¤-n¤Å-ˆÛÅ-ˆP-Åô-ÅôºÛ-yâ-GݺÛ-¤Z¤-hÝ-M-»ÛG-hP-M-Ç+h-zïh-uôh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- zôh-»ÛG-fôG-D-‚P-ƒÛÅ-qºÛ-»Û-Gï-º‚ô¼-GÛ-¤ïh-q-hP- zôh-»ÛG-hP-ºƒï¾-zºÛ-¾Å-;-»G-qô-»P-fôz-ˆÛ-¤ïh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Mã-¤±m-HÛ-fôG-mÅ- zôh-mP-M-mG-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-‚ãÅ-ˆÛ-ÁÝGÅ-Aïm-ºôG-zôh-»ÛG-hP-zôh-Ç+h-GZÛÅ-;-Z¤-LÝh-hÝ-ºIô-GÛ-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü Gmh-hôm-hïºÛ-fôG-zôh-¼P-hzP-¾Å-ºGݾ-DP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-GŸÝP-GÛ-¾Å-DP-¾-Ÿ¾-hq¼-wÞ¾-mÅ-hGôPÅ-±ß¾-zÇkÝ-fzÅ-GmP-»ôh-ˆP-PôÅ-¾ïm-GmP-¤ïh-q-zTÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།