M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-¼ÛG-Z¤-LÝh-GbôP-fzÅ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-qü


2008-02-21
Share

{}ü üM-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-VôÅ-hP-¼ÛG-GŸÝP-Z¤-LÝh-GbôP-fzÅ-ÇÀh- zôh-¤ÛºÛ-Ç+h-»ÛG-¾-¿Ëôh-G»ïP-hP-ÇoP-VßP-GÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü ¼ïÅ-G¸º-wÞ¼-zÞºÛ-ZÛm- h‚Ûm-»Þ¾-hÝ-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-zôh-¼P-z®m-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qÅ-- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤ÛºÛ-fÞm-¤ôP-¤-»Ûm-qºÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-Pô-zô-¯-z½ÀG-GbôP-zºÛ-ÆÛh-WâÅ-º²Ûm-HÛ-»ôh-Ç+ô¼-ljm-fô-ºhôm-Çtï¾-‚Å-»ôh-q-¼ïh- ¼ôÍÛ-=¼-Gż-ºHã¼-¾Å-DP-GÛÅ-ljm-fô-hïºÛ-mP-hôm-DG-GTÛG-¾ÞP-ºiïm-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- zôh-ˆÛ-ÇÀôz-IÐ-DG-GÛ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-n¤Å-¾-z®m-Áïh-ˆÛ-ÇKô-mÅ-M-¤ÛºÛ-Ç+h-»ÛG-ÇÀôz-ºFÛh-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¤-¸h- ÇÀôz-IкÛ-mP-M-»ÛG-ÇÀôz-ºFÛh-ºGô-º²âGÅ-ˆÛ-¾ô-hÝÅ-»P-¾ô-m-VßP-hÝÅ-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-hP- hï-zŸÛm-GŸÝP-ºƒï¾-HÛ-¾Å-hôm-G-ºi-ŸÛG-mP-zôh-qºÛ-Ç+h-»ÛG-zïh-uôh-‚ïh-Mã¼-GŸÝP-xôGÅ-mÅ-Mz-Bô¼-hP-Ç+ݾ-ºhïh-ÅôGÅ-GP-»P-¤ïh-q-¼ïh- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-ÇÀôz-IÐ-DG-mP-M-»ÛG-h¼-Çtï¾-GbôP-fzÅ-hP-VzÅ-TÛG-zôh-qºÛ-Ç+h-»ÛG-Z¤-ZïÅ-GbôP-MãºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-q-hïÅ- zôh-¤Û-¤Û-fôG-TÛG-»ÛG-Gï-ºƒÛ-JÀôG-GÛ-V-mÅ-M-mG-uÛ-»ôPÅ-¾Å-Vß-±h-hP-GmÅ-zzÅ-XïÅ-¾ÞÅ-ÅÞ-fïzÅ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-zôh-¼P-z®m-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-Ç+Ý-ŸzÅ- ¤ïׇ-¶Û-=Û-DïÅÛ- »ÛÅ-Gž-ºhôm-GmP-zŸG »P-DôP-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-hï-ºIï¾-zXôh-GmP-z¼-GŸÛGÅ-m- M-mG-GŸÝP-GÛÅ- zôh-mP-M-»ÛG-G®ô-zô¼-Hã¼-zºÛ-Ç+h-»ÛG-ÇÀôz-ºFÛh-‚ïh-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-hï-zŸÛm- ÁïÅ-»ôm-HÛ-Gmh-hôm-Dô-m-¤-»Ûm-q¼-GŸÛ-¯ºÛ-zôh-ˆÛ-¼ÛG-GŸÝP-hP-Pô-zô-¯-z½ÀG-GbôP-zºÛ-ÆÛh-WâÅ-ˆÛ-V-ÁÅ-»Ûm-q-¼ïh- zôh-mP-uÛ-±ôGÅ-ˆÛ-Mãm-¿km-‚-GŸG-mP- M-¤ÛºÛ-Ç+h-»ÛG-zïh-uôh-hP-h¼-Çtï¾-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-¾-zdïm-mÅ- M-mG-mÅ-zôh-mP-GŸÛÅ-ÇtôÅ-‚Å-qºÛ-M-¤Û-¼ÛGÅ-n¤Å-¾-ÁÝGÅ-¤-fÞG-GÛ-zôh-mP-¾Å-;ºÛ-Gô-Ç+zÅ-hP-Dï-wm-ºfôz-MãºÛ-V-Aïm-zCæm-»ôh-Ç+ô¼-GôP-Gž-ljm-fô-hïºÛ-mP-ºDôh-»ôh-q-¼ïh-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།