zôh-¤Û-±ôÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-mP-ŸÛ-zºÛ-Fô¤Å-Ç+ô¼-ŸÛG-GmP-zü


2005-12-24
Share

{}ü üuÛ-¹-12 ±ïÅ-23 ZÛm-zôh-¼ÛGÅ-hP-zôh-hôm-¾-Mz-Bô¼-GmP-¤Dm-¤Û-IPÅ-150 ¿ËG-GÛÅ-M-G¼-HÛ-M¾-Å-¿kÛ-¾Û-Gż-qºÛ-Å-GmÅ- Wm-‡¼-¤m-‡¼- DÞ¾-ŸÛ-zºÛ-Fô¤Å-Ç+ô¼-ŸÛG-GmP-Çeï-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-źÛ-Zï-ºI¤-ºƒÅ-ÇtäPÅ-hGôm-qºÛ-mP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-ÇÀôz-GÅôºÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-Ç+zÅ-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-¿S-hGôm-q-mÅ-xÛ¼-ºzÞh-‚Å-»ôh-q-hP-xôGÅ-¤±ßPÅ-hGôm-qºÛ-mP-Vz-ÆÛh-ˆÛ-Gmôm-ÁÝGÅ-vh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-mÅ-h-z¼-¹-z-GTÛG-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-ŸÝ-Vïh-M-mG-GŸÝP-¾-Pô-Lô¾-Bôm-zXôh-hP-hGôm-qºÛ-hGï-ºhÝm-xÛ¼-ºzÞh-GbôP-hGôÅ-hôm-GP-»Ûm-ºIï¾-zXôh-hGôÅ-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-Gž-Çeôm-‚Å-»ôh-q-¼ïh-ü hï-G¼-¤Û-¤P-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-ż-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-IôÅ-±ôGÅ-¿Ëm-DP-GÛ-±ôGÅ-G®ô-GŸôm-q-M-¼Û-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛ-GÅÞP-zÁh-mP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-Vz-ÆÛh-ÇÀôz-GÅô-zB¼-Ç+ݾ-‚ïh-q-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-¾ÞGÅ-hP-hï-zŸÛm-zôh-¤Û-±ô¼- &M ¾-hzP-hôm-HÛ-zhG-qô- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-¤±m-h¤ôh-ŸÝ-ºWâG-qº¤-»P-m-zôh-hï-M-mG-GÛ-VzÅ-ºzPÅ-¤Pº-ºôG-»Ûm-¾ÞGÅ-z®m-Ç+ݾ-‚ïh-hÝ-ºWâG-q-hï-±ô-¤±¤Å-ºWôG-hGôÅ-qºÛ-Ç+ô¼-Gž-Çeôm-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü hï-zŸÛm-M-¼Û-Oô¾-¤-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞP-hôm- h-¿eºÛ-P-±ô- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-hzÞ-FÛh-ºôG-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-M-mG-GŸÝP-hP-ºIÛG-ºWGÅ-z;º-zÇkݼ-ŸÝ-MãºÛ-fzÅ-¾¤-z¸P-ÁôÅ-hï-hzÞ-¤ºÛ-¾¤-HÛ-fôG-mÅ-ŸÛ-¤ô¾-ºIÛG-ºWGÅ-ŸÝ-Mã-hï-»Ûm-qÅ-hï¼-P-±ôÅ-Mz-Bô¼-V-±P-»ôh-hï¼-zdïm-M-mG-GŸÝP-GÛÅü h-¿eºÛ-¤FïGÅ-z¸ÞP-GÛ-z¿e-uôh-hï-ºHã¼-z-GbôP-GmP-hGôÅ-ˆÛ-¼ïh-TïÅ-hP-hï-zŸÛm-zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-ºDôh-qºÛ-ŸÝ-»ÛG-TÛG-¤Z¤-ºƒï¾-M¾-±ôGÅ-hP-M-mG-GŸÝP-DG-Åô-Åô¼-wÞ¾-GmP-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།