z®m-‚ô¾-hÝ-VGÅ-qºÛ-hGôm-Çkï-DG-mP-M-»ÛG-ÇÀôz-ºGô-±ßGÅ-ºhÝG


2007.06.23

{}ü üzôh-¤ÛºÛ-„À-m-¤ïh-qºÛ-hzÞ-FÛh- &u Û-mô¼- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ-z;º-ÇÀôz-¾¤-Çeôm-wïzÅ-hôm-¿e¼- z®m-‚ô¾-hÝ-VGÅ-qºÛ-hGôm-Çkï-DG-mP-M-»ÛG-ÇÀôz-ºGô-±ßGÅ-ºhÝG- hïP-Ghm-Å-Vïm-qô-ºƒÅ-ÇtäPÅ-ÇKô-¤P-I-±P-hP- ºƒÛ-GÝP-Vï-±P- hGº-¿km-zTÅ-mÅ-M-»ÛG-ÇÀôz-hGï-zÇ+ô-zŸG-¸Ûm-»ôh-q-hP- GŸm-hGôm-Çkï-DG-zMh-ˆÛÅ-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-mÅ-M-Ç+h-hGï-Lm-GbôP-GmP-»ôP-zºÛ-ljm-ŸÝ-ºzÞ¾-¾¤-ŸÝÅ-ºhÝG- Zï-¾¤-VôÅ-¼ÛG-¾Å-DÞPÅ-ˆÛÅ-hGï-Lm-iâG-ºhï¤Å-OæGÅ-GmP-»ôh-TÛP- ¼ÛP-¤Ûm-Å-B- ºƒÅ-ÇtäPÅ-„Àô-Gž-JÀÛP- Åï-¼-‚ïÅ-hP-Ǩh- Mãh-Çeôh-Ǩh- z=-ÁÛÅ-¿Ëàm-qô-hP- ¼-Çeôh-zTÅ-ÅÞ-zÇ+ô-GbôP-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- GŸÛ-¯ºÛ-M-z¾-GZÛÅ-mP-zôh-¤ÛºÛ-ÇÀôz-I-zMh-Tß-»ôh-q-hï-hG-mP-z®m-‚ô¾-zôh-¤ÛºÛ-GŸÛ-¼Û¤-ÁïÅ-¼ÛG-ÆÛh-‚ãÅ-mP- GŸÛ-¼Û¤-z¼-¤-fôm-Ç+zÅ-¼P-Ç+h-¾Å-GŸm-qºÛ-xÛ-M¾-HÛ-Ç+h-»ÛG-GP-¼ÞP-z-ŸÛG-¾-‚P-Vßz-q-hP- Ç+h-»ÛG-GÅÞ¤-q-ŸÛG-ºƒÛ->ÀôG-ºwï¼-PïÅ-zTÅ-zÇÀz-hGôÅ-qºÛ-Ç+h-»ÛG-GÅÞ¤-¿km-HÛ-ÆÛh-‚ãÅ-º²Ûm-Mã-ŸïÅ-Gbm-ºzïzÅ-GmP-»ôh-qºÛ-hGôPÅ-hôm-¿e¼- M-Ç+h-ÇÀôz-VôG-qºÛ-¤fÞm-Aïm-»ôh-TÛP- ºôm-ˆP-º²Ûm-¼Û¤-GÅÞ¤-q-z¼-¼P-Ç+h-Dô-mºÛ-mP-ÇÀôz-±m-±P-¤-ÇÀôz-hGôÅ-q-hP- xÛºÛ-Ç+h-»ÛG-GZÛÅ-q-hP-GÅÞ¤-q-º²Ûm-¼Û¤-zŸÛ-q-hP-iâG-q-Åô-Åô-mÅ-ºGô-z®ßGÅ-GmP-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎