h;¼-¤²ïÅ-zôh-¼ÛGÅ-¾Å-‚ïh-n¤Å-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-mP-ŸÝGÅ-¤Û-VôG-qºÛ-FÛ¤Å-ºhÝG


2007.12.19
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü üzôh-ˆÛ-D¤Å-h;¼-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-HÛ-zôh-¼ÛGÅ-¾Å-‚ïh-n¤Å-¾-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-DG-GÛ-ŸÝGÅ-¤Û-VôG-qºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôÅ-FÛ¤Å-GŸÛ-mm-qô-zÇk¤Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ÁïÅ-dôGÅ-‚ãP-ºhÝG-ü ºhÛ-G-Íï-Áï-»ºÛ-¼P-hzP-½ÀâP-ºyÛm-DP-GÛ-Íô-Åï-^ï-¾Û-»ºÛ-Gż-ºGôh-q-mô¼-zÞ-hI-ºhݾ-¾GÅ-ˆÛÅ-GmÅ-±ß¾-zbP-º‚ô¼-‚ãP-zºÛ-mP- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-zMh-qºÛ-±ïÅ-GTÛG-ZÛm-¾Û-fP-dGÅ-MãGÅ-ˆÛ-hÝÅ-Çeôm-fôG-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-hP- h;º-¤²ïÅ-ˆÛ-XôP-DG-GŸm-HÛ-Å-DÞ¾-DG-GÛ-mP-zôh-¼ÛGÅ-¤Û-¤P-ºzô¼-Vïm-ºhÝ-º²ô¤Å-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zºÛ-XïÅ-ÅÞ-M-mG-GÛÅ-¾Å-DÞPÅ-DG-hP- ÇÀôz-IÐ-DG-hP- ¿ËG-hôm-hGôm-Çkï-DG-GÛ-mP-hÝ-z®m-hzP-GÛÅ-M¾-GTïÅ-VôÅ-GTïÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-ÁÝGÅ-Vïm-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü ¾Å-ºGݾ-hïºÛ-mP- h;º-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-HÛ-XôP-DG-GÛ-zTô-zMh-mP-hÝ-»ôh-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-¾Å-‚ïh-n¤Å-¾-Mãm-¿km-fôG-VôÅ-xôGÅ-ˆÛ-‚ïh-ÇKô-mP-ŸÝGÅ-¤Û-VôG-qºÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-zbP-»ôh-ˆP- mm-qôºÛ-fôG-¾G-¾ïm-ºDï¾-¤ïh-q-¼ïh-ºhÝG-ü h-¿e-h;º-¤²ïÅ-Å-DÞ¾-HÛ-XôP-DG-GÛ-zôh-¼ÛGÅ-¾Å-‚ïh-n¤Å-ˆÛÅ-Åô-ÅôºÛ-EÛ¤-±P-mÅ-„À-¤-hP-hGï-ºhÝm-q-Ghm-ŸÝ-‚ïh-¤Û-VôG-q-hP- ŸzÅ-zdm-¼ÛGÅ-zOæz-¤Û-VôG-q-hP- xG-hP-¤Vôh-ºzÞ¾-¼ÛGÅ-‚ïh-¤Û-VôG-qºÛ-z®m-z;º-mm-qô-zbP-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG-ü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་ནང་གི་གནས་བབས་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎