zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-n¤Å-mÅ-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-¤±ôm-Vïh-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-zü


2008-03-19
Share

{}ü üzôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-n¤Å-mÅ-zôh-mP-GÛ-¾Å-ºGݾ-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-¤±ôm-Vïh-hï-¼ÛP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-»ôh-ºhÝGü hïP-Ç+zÅ-zôh-mP-GÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-¾-M-mG-GŸÝP-mÅ-ÇePÅ-º²Ûm-‚ïh-xôGÅ-¾-Pô-Lô¾-¤±ôm-Vïh-hP-ü zôh-¤ÛºÛ-¾Å-ºGݾ-¾-GhÝP-Åï¤Å-¤Z¤-Bïh-¤±ôm-Vïh-z®m-‚ô¾-zôh-¤Û-¤P-uÛ-ºfÞÅ-±ôGÅ-G®ô-hP-ü ±ôGÅ-GŸôm-n¤-GZÛÅ-ˆÛ-G®ôÅ-uÛ-ºfÞÅ-n¤Å-hï-¼ÛP-¼ïÅ-G¸º-¿ËG-qºÛ-ZÛm-M-G¼-M¾-Å-¿kÛ-¾ÛºÛ-mP-¸Å-zTh-Pô-Lô¾-GmP-ºhÝGü ¿ËG-q¼-hÝ-zôh-mP-hPôÅ-»ôh-GmÅ-ÇePÅ-¤Dô-Oæz-ŸÝ-Mã¼-xÛ-xôGÅ-mÅ-Gż-ºGôh-q-GbôP-Mã¼-h¤-zOGÅ-‚ïh-ˆÛ-»ôh-ÇezÅ-¤P-±ôGÅ-ˆÛ-zhï-ºWGÅ-ÆâP-Bôz-¾-fÞGÅ-º±z-Vïm-qô-»ôh-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-mÅ-M¾-uÛºÛ-dôG-ŸÛz-±ôGÅ-VßP-ŸÛG-Vïh-GbôP-hGôÅ-¾ÞGÅ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-z-zTÅ-h-¼ÛP-Gż-ºGôh-¿Ëm-±ôGÅ-fôG-±ôGÅ-G®ô-;©-VôÅ-ºwï¾-¾GÅ-mÅ-hôm-±m-GÅÞ¤-zbôm-GmP-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།