M-mG-GÛÅ-bØ-¾ºÛ-„À-¤Å-iG-¸ÛP-Ç+ݾ-‚ãÅ-‚Å-qºÛ-Ç+h-V-hï-±ô¼-GŸÛ-¯-Eôm-mÅ-¤ïh-qü


2008-03-18
Share

{}ü üh-¼ïÅ-M-mG-GŸÝP-GÛ-ÆÛh-„Àôm-hzôm-Tº-„˺ô-»ÛÅ-zôh-mP-iG-¸ÛP-GmÅ-ÇePÅ-hï-±ô-bØ-¾ºÛ-D-ƒ¾-¼Þ-±ôGÅ-ˆÛÅ-Mz-Ç+ݾ-‚Å-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GP-¿e¼- zôh-mP-‚ãP-zºÛ-hôm-Aïm-hï-bØ-¾ºÛ-D-ƒ¾-¼ÛP-¾ÞGÅ-qÅ-‚Å-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-ZïÅ-z®ßGÅ-‚Å-q-hï¼-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛÅ-z;º-„Àôm-FÛ-qº¤-ÆÛh-„Àôm-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-¾m-ºhïzÅ-GmP-Çeï- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-h-¼ïÅ-zôh-ˆÛ-hôm-Aïm-GmÅ-±ß¾-hï-±ô- &G ôP-Å- &Bz Å-¤Gôm-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-Ç+ݾ-‚ãÅ-‚Å-q-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-zÁh-qºÛ-Ç+h-V-hï-±ô¼-GŸÛ-¯-Eôm-mÅ-¤ïh-qºÛ-»ôm-Gb¤-ŸÛG-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- »P-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤VôG-GÛÅ-¤Þ-¤fÞh-hï-GÅÞP-q¼- zôh-mP-hPôÅ-»ôh-‚ãP-Aïm-mÛ-fôG-¤¼-3 10 hÝÅ-im-ZÛm-¤ô¼-hGï-ºhÝm-q-±ôÅ-ŸÛ-zºÛ-Fô¤-zÇ+ô¼-‚ïh-Ç+zÅ-hï¼-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-ÁÝGÅ-‚Å-bï-zôh-¤Û-ºVÛ-©Å-ÅÞ-Hã¼-zºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-z-hP-¤-¸h-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-fôG-h¤-zOGÅ-ÆÛh-‚ãÅ-º²Ûm-hP-º²Ûm-zŸÛm-q-ºhÛ¼-m-GŸôm-zôh-¤Û-±ô-z¸ôh-ÇKô¤Å-¤Û-fÞz-qºÛ-GmÅ-±ß¾-xÛ¼-ºhôm-mÅ-Å-xôGÅ-GP-Å-mÅ-Pô-Lô¾-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-¾Å-‚ãP-z-¼ïh- hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-fôG-¤¼-zôh-¤ÛºÛ-fôG-iG-Gmôm-‚Å-bï-‚ãP-zºÛ-hqP-dGÅ-¼-vôh-fÞz-qºÛ-GmÅ-±ß¾-¤P-qô-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-hP-hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ˆP-GmÅ-±ß¾-¤P-qô-zÁh-Mã-»ôh-GÅÞP-q-hï-±ô-º²¤-JÀÛP-¤Û-¤P-¾-Gž-zÁh-‚ïh-fÞz-m-»G-qô-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-q-¼ïh- P-±ôºÛ-¾PÅ-xôGÅ-¾-ºHã¼-z-¤ïh-G-hÝÅ-»Ûm-mºÛ-zôh-¤Û-±ô¼- &G &GôP-Å-¤VôG-GÛÅ-z;º-hGôPÅ-zŸÛm-º±ï-¤ïh-ŸÛ-zºÛ-¾¤-hÝ-zBôh-MãºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-¾-zôh-Vô¾-GÅÞ¤-HÛ-zôh-¤ÛºÛ-¤Pº-DÞ¾-mP-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-hôm-hP-¿km-q-ŸÛG-hGôÅ-MãºÛ-hGôÅ-ºhÝm-hï-¤Þ¼-GmÅ-ÁÛP-M-mG-GŸÝP-hP-z;º-zÇkݼ-ŸÝ-ºhôh-»ôh-TïÅ-GÅÞP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGüü üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།