zôh-ˆÛ-Á¼-xôGÅ-¤hô-Ǩh-©-Vß-DÞ¾-hÝ-zôh-¤Û-zTß-yG-ºGº-ÁÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qü


2008-03-20
Share

{}ü üzôh-ˆÛ-Á¼-xôGÅ-¤hô-Ǩh-©-Vß-DÞ¾-hÝ-zôh-¤Û-zTß-yG-ºGº-ÁÅ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¤-¸h- DÞ¾-hï¼-JÀôG-zTh-q-hP- Å-GmÅ-»ôPÅ-µôGÅ-h¤G-¤ÛÅ-¤fº-Ç+ô¼-bï-zÇkh-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºhÝG hï-»P-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-¾-GmÅ-±ß¾-º‚ô¼-z¼-GŸÛGÅ-m- ºhÛ-±ïÅ- 17 ZÛm-M-mG-;m-ÅÞºÞ-ŸÛP-Vïm-h¤G-DÞ¾-DP-GÛ-h¤G-¤Û-ZÛÅ-ÇeôP-®¤-©-VߺÛ-µôP-»ôPÅ-ÅÞ-ºIï¤Å-µôPÅ-ˆÛÅ-h¤-iG-ÁÝGÅ-Vï-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-hP- ±ïÅ- 19 ZÛm-»P-zB¼-;m-ÅÞºÞ-ŸÛP-Vïm-h¤G-DÞ¾-DP-GÛ-iG-VÅ-hqÞP-h¤G-½ÀPÅ-ºDô¼-Vï-z-ÅÞ¤-Tß-¤PGÅ-GbôP-GÛÅ- IôP-±ô-¼ï-¼ï¼-Zïm-dôG-hP-h¤G-¤ÛºÛ-½ÀPÅ-ºDô¼-zŸÛ-¿S-¼ï-zbP-mÅ-ŸÛ-zºÛ-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-mP-ŸÝGÅ-¤Dm-zôh-¤Û-n¤Å-º²Ûm-z¸ÞP-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-²-iG-GÛ-GmÅ-ÇePÅ-VGÅ-»ôh-Ç+ô¼- h-¿e-M-G¼-mP-»ôh-qºÛ-w-»Þ¾-©-Vß-mÅ-»Ûm-qºÛ-Oô¾-h;¼-BzÅ-¾GÅ-ˆÛÅ-ºhÛ-G-½ÀâP-ºyÛm-DP-¾-GmÅ-±ß¾-ºhÛ-¿e¼-ºIï¾-zXôh-GmP-‚ãP-¾- »P-±ïÅ- 19 ZÛm-HÛ-xÛ-iô¼-¤Û-zTß-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-¸Ûm-q-hP- º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-¤Û-Ço-hï-hG-mÛ- ©-Vß-µôP-JÀâ-G¼-±ôGÅ-qºÛ-¾Å-‚ïh-hP-lÝP-¾ïm-JÀâ-GŸÅ-¤Dm-„Àô-z¸P-¼Ûm-Vïm-hP- ©-Vß-µôP-¤Þ-¼-hGôm-qºÛ-I-q-GÅÞP-¼z- ©-Vß-µôP-ÇKï¼-GZï¼-mP-¤-DP-GÛ-GŸÅ-¤-Oô¾-¤- hï-zŸÛm-I-q-GŸm-ŸÛG-zTÅ-Eôm-zÇkô¤Å-¤Û-zTß-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-GÛ-ºhÝG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།