Í-¤hô-Q-z-¤Pº-DÞ¾-hÝ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-¤ï-ºwïm-‚Å-Çeï-zôh-¤Û-©Å-Bôm-zbP-»ôh-qü


2008-04-03
Share

{}ü üÍ-¤hô-Q-z-¤Pº-DÞ¾-HÛ-Å-GmÅ-M-mG-GÛ-Zïm-dôG-uÛ-Ez-mÅ- zôh-¤Û-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-qºÛ-fôG-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-¤ï-ºwïm-‚Å-Çeï- zôh-¤Û-©Å-Bôm-zbP-qºÛ-GmÅ-±ß¾-PôÅ-¾ïm-‚Å-ºhÝG-q-hP- »P-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-¤ï-ºwïm-Aïm-qÅ- zôh-¤Û-ÆôG-Bôm-‚ãP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-DÞPÅ-zhïm-»Ûm-¤Ûm-Ç+ô¼-D-Gž-¾m-ºhïzÅ-‚Å-¤ïh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG-üü zôh-mP-‚ãP-zŸÛm-qºÛ-zôh-¤ÛºÛ-Pô-Lô¾-ÇKï¼-¾PÅ-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-Fôh-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-iG-Gmôm-HÛ-¾¤-mÅ-¤Û-GÅôh-FGÅ-¢ô¼-HÛ-ÆÛh-WâÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-ˆÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-zXôh-ˆÛ-»ôh-¼ÞP- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-PôÅ-mÅ- Zï-¾¤-zôh-mP-M-mG-GÛ-iG-Gmôm-Aïm-qÅ-zôh-¤Û-140®¤-h¤¼-zÅh-zbP-z-hP-GŸm-zôh-¤Û-zM-yG-¤P-qô¼-©Å-Bôm-wôG-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-q-¤-¸h- zôh-¼P-hzP-ºfz-¯ôh-±ôGÅ-q-DG-mÅ- º²¤-JÀÛP-i-MºÛ-fôG-zôh-ˆÛ-M¾-Å-¿Ë-Å-hP-Í-¤hô-Q-q-zTÅ-zôh-ˆÛ-DÞ¾-GP-ż- zôh-¤Û-h¤¼-zÅh-ÅôP-zºÛ-DÞPÅ-¿km-HÛ-ºi-q¼-»ôP-IGÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-»ôh-q-¼ïh- hï-¼ÛP-Q-q-Å-DÞ¾-HÛ-Zïm-dôG-uÛ-Ez-GŸôm-q- Áºô-»ô-;ºï- mÅ-Zï-ÇSôm-±ïÅ-16ZÛm- Q-q-Å-DÞ¾-mP-zôh-¤Û-±ôÅ-Q¤-Çeôm-Fô¤-Ç+ô¼-‚ïh-Ç+zÅ-Å-GmÅ-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-¤ï-ºwïm-‚Å-Çeï-zôh-¤Û-©Å-Bôm-zbP-qºÛ-GmÅ-±ß¾-PôÅ-¾ïm-‚Å-ºhÝG Zïm-dôG-uÛ-Ez-q-hïÅ-Gż-ºGôh-q¼-GmÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-q¼-GŸÛGÅ-m- ±ïÅ-16ZÛm-Q-q-Å-DÞ¾-hÝ-zôh-¤Û-ZïÅ-Tm-q-DG-TÛG-GÛÅ- Fô¤-GŸÝP-fôG-Gbô¼-zÁÛG-hP-±ôP-DP-¤ï¼-ÆïG-zbP-q-¤-¸h- Zïm-dôG-¤Û-Ço¼-ºfz-Lô¾-HÛ-Gô-¤±ôm-ºyôGÅ-fzÅ-‚Å-Çeï- Eôm-Zïm-dôG-¤Û-Ço-200®¤-¾-©Å-Bôm-wôG-»ôh-¾ÞGÅ-hP- »P-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-zºÛ-Fôh-hPôÅ-ÅÞ-¤ï-ºwïm-¤-‚Å-GôP- FÛ¤Å-¤fÞm-¿e¼-ÇSôm-zlºÛ-¤ï-ºwïm-‚Å-ˆP- iG-¸ÛP-¤±¤Å-ºWôG-¤-‚Å-q¼-ÅôP- ¤ï-ºwïm-¤Û-‚ïh-fzÅ-¤ïh-VGÅ-qºÛ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG GôP-Gž-Zïm-dôG-uÛ-Ez-q-hïÅ- h-¿eºÛ-ºV¼-Zïm-dôG-¤Û-ÇoÅ- Q-q-DÞ¾-hÝ-zôh-¤Û-©Å-Bôm-wôG-q-n¤Å-¯h-GTôh-‚-¤ÞÅ-»Ûm-¾ÞGÅ-hP- GŸm-ÆôG-Bôm-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-GP-»P-¤ïh-±ß¾-Gb¤-zÁh-Çtï¾-ºhÝG-üü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།