zôh-¤Û-200¿ËG-GÛÅ-z¾-»Þ¾-mP-M-mG-GŸÝP-±z-DP-fôG-Lô¾-lÝP-GbôP-fzÅ-‚Å-qü


2008-03-30
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-hï-¼ÛP-z¾-»Þ¾-mP-»ôh-qºÛ-M-¤ÛºÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-fôPÅ-¤Vm-¾G-ºEï¼-vôh-źÛ-¾Å-DÞPÅ-fôG-Lô¾-lÝP-GbôP-fzÅ-‚Å-q¼-zdïm-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-zôh-¤Û-130 º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ôÅ-zôh-mP-GÛ-zôh-¤ÛºÛ-¼P-hzP-ºfz-¯ôh-ˆÛ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-zŸÛm-q¼-GhÝP-Åï¤Å-Z¤-Bïh-hP-Mz-Bô¼-ŸÝ-zºÛ-Vïh-hÝ-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-M-¤ÛºÛ-¾Å-DÞPÅ-¤hÝm-ZÛm-¿e¼-zŸÛm-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-zŸÛm-q-¿e¼-hï-¼ÛP-zôh-¤Û-hP-hGï-ºhÝm-q-zTÅ-¤Û-IPÅ-200 ¿ËG-GÛÅ-M¾-Å-;-f-¤m-IâºÛ-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GÛ-GŸÝP-±z-DP-GÛ-fôPÅ-¤Vm-¾G-ºEï¼-ŸÝ-»Þ¾-HÛ-¾Å-DÞPÅ-fôG-Lô¾-lÝP-GbôP-fzÅ-‚Å-ˆP-z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-qÅ-z;G-ºGôG-‚Å-q-hP-zôh-¤Û-hï-hG-fôG-ZïÅ-lÝP-zbP-»ôh-q-¼ïhü z¾-qôºÛ-Zïm-dôG-q-hP-zôh-¤ÛºÛ-z¼-GhôP-fÞG-‚ãP-z-hP-©Å-Bôm-wôG-»ôh-q-¤-¸hü ZÝP-¤f¼-zôh-¤Û-130 ¿ËG-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-»ôh-q-¼ïhü z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-EÛ¤-¤±ïÅ-M¾-Dz-M-mG-G®ôÅ-qºÛ-z¾-qôºÛ-¤²º-IôGÅ-ˆÛ-M¾-Dz-ÅÞ-GTÛG-¾-Pô-Lô¾-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-hÝ-ºWâG-Mã-¤Ûm-qºÛ-Ç+ô¼-GÅÞPÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།