ÍôÅÛ-=ô-¾Û-»¼-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-z-DG-TÛG-hP-zÇ+ô¼-ÆâP-zºÛ-hz¼-¾G-º²ÛP-‚ãP-ºhÝG


2007.12.10

{}ü üÍôÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-mP-»ôh-qºÛ-zôh-¤Û-n¤Å-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-±z-¤hÝm-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-Ç+zÅ-zôh-¤Û-DG-TÛG-hP-Å-GmÅ-zÇ+ô¼-ÆâP-zºÛ-hz¼-¾G-º²ÛP-‚ãP-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ßm-fôm-ºhÝG hï-»P-ÍôÅÛ-=ô-¾Û-»ºÛ-mP-zTº-zŸÝGÅ-zôh-¤Û- 200 Ç+ô¼-ŸÛG-GÛÅ-»Þ¾-hïºÛ-M¾-Å-Dïm-„Ëï-¼×ºÛ-mP-»ôh-qºÛ-M-mG-GŸÝP-±z-¤hÝm-Pô-Lô¾-Q¤-Çeôm-Fô¤-zÇ+ô¼-GmP-Ç+zÅ-zôh-¤Û- 20 Ç+ô¼-ŸÛG-GŸÝP-±z-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-fzÅ-‚Å-q¼-Å-GmÅ-zÇ+ô¼-ÆâP-zÅ-DôP-±ô-z;G-ºGôG-‚Å-ºhÝG Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-±ï-hzP-fÞz-zÇem-¾GÅ-ˆÛÅ-h-fïPÅ-ˆÛ-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-hï-Çtï¾-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-zôh-mP-ºIô-z-¤ÛºÛ-fôz-fP-zl¾-zÁÛG-zbP-hP-GbôP-zŸÛm-q-hï-¤±¤Å-ºWôG-»ôP-MãºÛ-Vïh-¾Å-ºGݾ-Çtï¾-z-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG DôP-mÅ-M-mG-GÛÅ-zôh-ˆÛ-M¾-Dz-hï-zŸÛm-¾ô-Pô- 50 ºÛ-¼ÛP-FÛ¤Å-ºG¾-fôG-z®m-z¸ÞP-‚Å-q-¤-¸h-zôh-¤Û¼-iG-Gmôm-hP-¼ÛG-GŸÝP-¯-¤ïh-GbôP-MãºÛ-ÆÛh-‚ãÅ-¾G-zÇe¼-‚ïh-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-mP-Pô-Lô¾-z-n¤Å-ˆÛÅ-M-mG-GŸÝP-±z-¾-Pô-Lô¾-HÛ-»ÛG-V-ŸÛG-vôh-fzÅ-‚ïh-Ç+zÅ-GŸÝP-±z-mÅ-»Û-Gï-hï-¾ïm-fzÅ-¤-‚Å-ÇezÅ-zôh-¤Û-n¤Å-GŸÝP-±z-mP-º²â¾-ŸÝGÅ-‚ïh-MãºÛ-fzÅ-ÁïÅ-‚Å-q-ŸÛG-»Ûm-Ç+ô¼-GÅÞP-ºhÝG GôP-ŸÝÅ-ˆÛ-h;º-½‰ôG-hï¼-zôh-¤Û-Pô-Lô¾-GmP-¤Dm-n¤Å-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-‚ãP-¤ïh-q-hP-DôP-n¤Å-M-mG-GŸÝP-±z-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-Å-GmÅ-hï-mÅ-IôP-Eï¼-HÛ-hzÞÅ-xôGÅ-hz¼-Pô-Lô¾-HÛ-¾Å-ºGݾ-¤Þ-¤fÞh-Çtï¾-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸG

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྤྱི་འཐུས་ཁག་ཅིག་གྲོས་ཚོགས་ནང་མ་ཕེབས་པར་བརྟེན་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ལས་ཉིན་བཞི་བ་འཚོགས་ཐུབ་མི་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎