zôh-mP-GÛ-G®P-Vß-zŸÛ-Ç+¤-ºIô-zºÛ-Zïm-±zÅ-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG


2007-03-30
Share

{}ü üº²¤-JÀÛP-¼Û-hÐGÅ-GTïÅ-ÆâP-fïzÅ-¯-¾Å-DP-GÛÅ-ºhÛ-¾ôºÛ-ljm-fôºÛ-mP- º²¤-JÀÛP-Eôm-»ôPÅ-ÅÞ-Ç+¤-¾-Zï-zºÛ-G®P-Vß-zTß-¤ÛP-ºhôm-GmP-»ôh-qºÛ-mP-mÅ-zŸÛ-zôh-mP-MãGÅ-zŸÛm-qºÛ-G®P-Vß-VGÅ-ˆÛ-»ôh-ºhÝG-q-hP- Ç+¤-ºIô-zºÛ-Zïm-±zÅ-Vïm-qô-»ôh-qºÛ-zôh-ˆÛ-G®P-qô-hï-hG-mÛ- ºƒÛ-Vß-hP- M¾-¤ô-Qâ¾-Vß- µ-Vß- ÅïP-Gï-D-ºzz-zTÅ-»Ûm-q-hP- hï-hG-Ç+¤-ºIô-zºÛ-Zïm-D-z¸ô-GŸÛºÛ-Mã-¤±m-DG-mÛ- JÀôG-DP-Mz-q-hP- Dô¼-»ÞG-z®ôG-q-VGÅ-q- Z-º²Ûm-iG-q- Å-GŸÛºÛ-±-iôh-¾-ºHã¼-z-fïzÅ-q-ÅôGÅ-»Ûm-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-z-hP-£GÅ- M¾-uÛºÛ-fïzÅ-¯-¾Å-DP-hï-mÅ-Gmh-hôm-ºhÛºÛ-Ç+ô¼-M-mG-GŸÝP-GÛ-¤Z¤-ºƒï¾-GbàGÅ-ˆÛÅ-Gž-zÁh-PP-ÇKÝG-GmP-zŸÛm-»ôh-Ç+ô¼-Gž-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།