ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ-M-¤ÛºÛ-¾Å-‚ïh-q-DG-TÛG-¾-Bôm-º²âGÅ-GmP-ºhÝG


2007-07-17
Share

{}ü üzôh-¤Û-GÝP-Im-q-ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛÅ- M-mG-GŸÝP-GÛ-¼P-hôm-Dô-m-GZï¼-¤Dm-HÛ-ºhôh-Q¤Å-Tm-HÛ-¾Å-‚ïh-q-DG-GTÛG-GÛÅ- GŸÝP-GÛ-ºGô-ºFÛh-±ô-hzÞ-zÇ+ô¼-ŸÝÅ-Çeï- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-M-mG-GŸÝP-hz¼-HÛ-IôÅ-¤ô¾-HÛ-zMãh-¾¤-ºGôG-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-qºÛ-Bôm-º²âGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-M-mG-GÛ-M¾-Å-qï-TÛP-mÅ- ¼ô»ï-=¼ÅÛ-Gż-Çtï¾-¾Å-DP-GÛÅ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-ºhÝG- hï-»P-ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-mÅ- xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ- 5 ZÛm- M-mG-GŸÝP-GÛ-M-ÆÛh-uÛ-Ez-DP-GÛ-Gż-ºGôh-hP-iÛ¾-zOGÅ-¾Å-DÞPÅ-ÅÞ-xG-ƒÛÅ-ŸÛG-GmP-ºhÝG-q-hïºÛ-mP- ºhÛ-¾ô-xÛ-¹-GÅÞ¤-qºÛ-mP-M-mG-GÛ-ÆÛh-„Àôm- ¶âm-T-qºôÅ- M-mG-GŸÝP-xôGÅ-mÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-hP-IôÅ-¤ô¾-ŸÝ-MãºÛ-ÇKô-¤ô-dG-hÝ-xï-»ôh-q-GÅÞPÅ-»ôh-m-»P- G¸º-ºDô¼-GZÛÅ-®¤-HÛ-ÇSôm-zôh-¼P-BôP-¿YôPÅ-ˆÛ-±ôGÅ-G®ô-‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-ˆÛÅ- bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-¾-¤±m-Ǩh-ŸÝÅ-Çeï- IôÅ-¤ô¾-HÛ-ÇKô-¤ô-zMz-fzÅ-‚ïh-zŸÛm-»ôh-q-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh hï-zŸÛm-ºzº-q-wÞm-±ôGÅ-hzP-M¾-¾GÅ-ˆÛ-xG-ƒÛÅ-hïºÛ-mP- ¾ô-¿e¼-zôh-¤Û-ÇeôP-yG-ºGº-ÁÅ-¼P-ÆôG-GÛ-Zïm-D-»ôh-q¼-¤Û-º²ï¤Å-q¼- ÈÛ-¤-¾-»ºÛ-¼Û-Mãh-zL¾-Çeï- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-Ÿ¾-¤W¾-ŸÝ-z¼-ºIô-zŸÛm-q-hP- hï-zŸÛm-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-ŸÛ-iG-GÛ-fzÅ-¾¤-Ço-±ôGÅ-uh-Çeï- zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-±ô¼- ¾ô-¿e¼- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-¤Û-VôG-q-zXôh-¤Ûm-¾-¤-z¿eôÅ-q¼- zôh-¤Û-±ôÅ-Ç+ݺÛ-ºFâPÅ-Ç+¼-hÝÅ-Vïm-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-zŸÛm-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Gmh-hôm-hïÅ- h-hÝP-»P-zôh-¤Û-±ôÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-hh-GÝÅ-±h-¤ïh-ŸÝ-zŸÛm-q-¤±ôm-HÛ-»ôh-q-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- h-hÝP-DôP-GÛ-xG-ƒÛÅ-hïºÛ-mP- VïÅ-©ôPÅ-q-hP- hï-zŸÛm-G»Å-f¾-hP-G»ôm-f¾-±ôÅ-¤-GbôG- G®ô-º²Ûm-¤ºô-®ï-bàP-GÛÅ- zôh-ˆÛ-Gmh-hôm-hï-IP-ZÝP-¤Û-¼ÛGÅ-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-hP- VôÅ-¾ÞGÅ-ˆÛ-ÆÛh-‚ãÅ-fôG-mÅ-¾G-zÇe¼-‚-hGôÅ-MãºÛ-¾¤-Çeôm-hP-ºG¾-º²ô¾-‚ïh-ˆÛ-¤-¼ïh-TïÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG-q- ¤-¸h-DôP-GÛÅ- zôh-mP-GÛ-zôh-¤Û-¤P-Vï-zÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-zôh-hÝ-xÛ¼-wïzÅ-fÞz-qºÛ-¼ï-ºhÝm-zTPÅ-ˆÛ-»ôh-qÅ-DôP-¾-PïÅ-q-zdm-qô-»ôh-TïÅ-hP- ‚¤Å-q-wÞm-±ôGÅ-mÛ-zôh-¤ÛºÛ-Ç+Ý-±z-¤±ôm-fÞz-qºÛ-V-Aïm-±P-¤ïh-qÅ- M-mG-GŸÝP-hzÞÅ-GŸÝP-mÅ- &G ôP-Å-bØ-¾ºÛ-„À-¤-¤VôG-xÛ¼-wïzÅ-GmP-MãºÛ-ºGôG-Aïm-DG-Åï¾-fzÅ-GmP-qºÛ-¼ï-z-»ôh-TïÅ-GÅÞPÅ-»ôh-q-¼ïh- ¿ËG-q¼-hÝ-DôP-GÛ-xG-ƒÛÅ-hïºÛ-mP- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-GÛÅ- zôh-¾-¼P-ÆÛh-¼P-BôP-GÛ-GmÅ-zzÅ-hGôÅ-q-z;º-GmP-zŸÛm-q-hP- M-mG-GŸÝP-GÛÅ-M¾-Dz-GôP-zÞ-GTÛG-ºHã¼-hGôÅ-q-zXôh-zŸÛm-qºÛ-Gmh-hôm-hï-GZÛÅ-hz¼-Èï-zG-Vïm-qô-GP-»P-¤ïh-¾ÞGÅ-ºzº-q-wÞm-hzP-¾GÅ-ˆÛÅ-GÅÞPÅ-»ôh-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།