h‚Ûm-»Þ¾-HÛ-„Ë-¼ºï-=ïm-¤fô-ÇÀôz-DP-GÛ-¯ï-wÞh-‚-hGº-hï-zôh-¼ÛGÅ-ÁÛG-¾-fôz-ºhÝG


2007-07-27
Share

{}ü üh‚Ûm-»Þ¾-HÛ- „Ë-¼ºï-=ïm- ŸïÅ-qºÛ-ºyâ¾-VÅ-z¸ô-Cæm-¼ÛG-GmÅ-¤fô-ÇÀôz-DP-GÛ-¾ô-ºDô¼-ºhÛºÛ-¯ï-wÞh-ÇÀôz-fôm-HÛ-‚-hGº-zôh-¼ÛGÅ-ÇÀôz-yâG-zÇem-º²Ûm-¤f¼-xÛm-¾-fôz-ºhÝG- DôP-GÛ-»ÛG-MãGÅ-Iâz-ºƒÅ-¯ï-fôm-‚ãP-z¼-zdïm- ^Û-²Û¾-lô-Çoݤ-z;ô¾-uôh-hP-ºƒï¾-zºÛ-±m-¼ÛG-¾-¼ÛGÅ-TÛG-@P-º²Ûm-HÛ-¤DÅ-qºÛ-¾G-ºEï¼-HÛ-ÇÀôz-GZï¼-¤fÞm-Aïm-¤fô-ÇÀôz-DP-mÅ-GÅô¾-z¯¾-GmP-MãºÛ-Ÿ¾-zŸïÅ-fôz-ºhÝG- zÞ-zÇem-º²Ûm-¤f¼-xÛm-HÛ-w-lô-Xï-hP-¤-VôÅ-Oôm-GZÛÅ-ˆP-ÇÀôz-fôm-¤²h-ÇKô¼-zŸÝGÅ-GmP-»ôh-q-¼ïh- ÇÀôz-zÞ-zÇem-º²Ûm-¤f¼-xÛm-HÛÅ-;-¾m-Ç~äG-bà- Åïm-=ï-Íô-G-ÅÛ-=Ûm- ŸïÅ-qºÛ-h‚Ûm-WÛºÛ-ÇÀôz-IºÛ-mP-ÇÀôz-GZï¼-GmP-»ôh-TÛP- »ÛG-MãGÅ-Iâz-ºƒÅ-¯ï-wÞh-Åôm-q¼-hGº-ÇtôzÅ-Vïm-qô-‚ãP-¾ÞGÅ-GÅÞPÅ-q-hP-VzÅ-TÛG- ¤fô-ÇÀôz-ˆÛ-ºƒï¾-»ôh-hGï-¾Å-»ôPÅ-mÅ-¤fÞm-ºHã¼-GP-¾ïGÅ-GmP-z¼-DôP-GÛÅ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝÅ-GmP-ºhÝG- º‚ãP-ºHã¼-ÇÀôz-GZï¼-¤Þ-¤fÞh-GmP-xôGÅ-fh-zh¤-G-¤P-qô-»ôh-qÅ-h-¿eºÛ-ºV¼-zŤ-ŸÛz-GmP-¤ÞÅ-»Ûm-q-hP- ±m-¼ÛG-ÇÀôz-GZï¼-‚-Mã¼-ºhôh-¤ôÅ-ÁÛm-bà-Vïm-qô-»ôh-¾ÞGÅ-DôP-mÅ-ºIï¾-zXôh-GmP-»ôh-q-¼ïh- »P-ÇÀôz-zÞ-zÇem-º²Ûm-¤f¼-xÛm-¾GÅ-¼P-ZÛh-zôh-¼ÛGÅ-ÁÛG-»Ûm-q¼-„Àô-ÇtôzÅ-hP-hGº-±ô¼-»ôh-¾ÞGÅ-ˆP-GÅÞPÅ-GmP-ºhÝG-

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།