h‚Ûm-WÛºÛ-¤fô-ÇÀôz-DP-ŸÛG-GÛÅ-zôh-yâG-GZÛÅ-¾-ÁïÅ-»ôm-¯ï-wÞh-ˆÛ-ÇÀôz-»ôm-GmP-zü


2008-02-29
Share

{}ü üh‚Ûm-WÛºÛ-M¾-Å-¾ôm-=ôm-¤fô-ÇÀôz-DP-ŸÛG-GÛÅ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-GZÛÅ-¾-ÁïÅ-»ôm-¯ï-wÞh-ˆÛ-ÇÀôz-»ôm-GmP-»ôh-q-¼ïh-ü xÛ-±ïÅ-26ZÛm-¾ôm-=ôm-¤fô-ÇÀôz-DP-hïÅ-ÇÀôz-IкÛ-mP-ÇÀôz-¢ôP-GmP-¤Dm-HÛ-ÁïÅ-»ôm-¯ïh-wÞh-IÅ-ÇÀôz-yâG-20¾-ÇÀôz-»ôm-GÅô¾-°¾-HÛ-¤²h-ÇKô-ŸÛG-Çtï¾-GmP-»ôh-q-hP-ü ‚-hGº-zŸïÅ-¤Dm-HÛ-IÅ-ÅÞ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-zÇem-º²Ûm-ºWÛGÅ-ƒ¾-¾GÅ-hP-zÇem-º²Ûm-n¤-Oô¾-¾GÅ-GZÛÅ-»ôh-q-hP-ü DôP-GZÛÅ-mÛ-M-G¼-mP-ºFâPÅ-mÅ-º±¼-¾ôPÅ-‚ãP-bï- z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-ÇÀôz-IкÛ-mP-ÁïÅ-»ôm-ÇÀôz-¢ôP-GmP-»ôh-q-hP-ü hïP-Ç+zÅ-DôP-GZÛÅ-;-GôP-ŸÝÅ-ˆÛ-¾ôm-=ôm-HÛ-¤fô-ÇÀôz-DP-hïºÛ-mP-hïP-hÝÅ-±m-¼ÛG-;¤-qÞ-‡ºÛ-hP-hô-h¤-¾Å-¼ÛGÅ-ˆÛ-ÇÀôz-¢ôP-¤Þ-¤fÞh-mÅ-GmP-¤ÞÅ-»Ûm-q-¼ïh-ü ÇÀôz-IÐ-hïºÛ-M¾-uÛºÛ-mP-GÛ-ÇÀôz-yâG-Gż-ºWâG-hP-ºwï¾-MÅ-Çkï-±m-HÛ-ºGm-º²Ûm-¤×G-Ç~Û-;¼-‡ïm-mÅ-GÅÞP-m-ü ¾ôm-=ôm-HÛ-¤fô-ÇÀôz-DP-hïÅ-M¾-uÛºÛ-»Þ¾-Iâ-DG-mÅ-ÇÀôz-yâG-ÇÀôz-¢ôP-hÝ-»ôP-Mã¼-¼ôGÅ-hPÞ¾-vôh-»Å-ˆÛ-¾Å-hôm-Çtï¾-mÅ-¾ô-Pô-zTß-GZÛÅ-ºIô-GÛ-»ôh-q-hP-ü P-±ôºÛ-ÇÀôz-IкÛ-ÁïÅ-»ôm-¯ï-wÞh-ˆÛ-ÇÀôz-»ôm-fôG-¤-hï-»P-zôh-q-ŸÛG-¾-fôz-»ôh-q-hP-ü h-z¼-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-11®¤-¾-ÁïÅ-»ôm-¯ï-wÞh-ˆÛ-‚-hGº-fôz-¥ôP-»ôh-q-GÅÞP-zŸG

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།