zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-M-»ÛG-¢P-Mã-hï-G¾-Vï-»Ûm-q-z;º-„Àôm-mÅ-GÅÞPÅ-ºhÝG


2006-12-28
Share

{}ü üzôh-yâG-±ôÅ-M-»ÛG-¢P-Mã-hï-»P-G¾-Gmh-Vïm-qô-¼ïh-TïÅ-z®m-‚ô¾-GŸÝP-GÛ-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-fÞz-zÇem-¾ÞP-¼ÛG-¤VôG-GÛÅ-hï-¼ÛP-GÅÞP-zŸGü M-G¼-l-¼¤-Å-¾¼-M-G¼-hP-z¾-»Þ¾-mP-GÛ-º²Ûm-¼Û¤-zTßÛG-qºÛ-ÇÀôz-yâG-70®¤-z®m-‚ô¾-GŸÝP-hP- ¤P-G®ôºÛ-¾¤-¾ÞGÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-fh-¸z-¢ôP-ŸÛG-GmP-¤ÞÅ-¾- hï-¼ÛP-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-WâÅ-hP-ºƒï¾-zºÛ-fôG-GÅÞP-zÁh-TÛG-GmP-zºÛ-mP- zôh-hï-¤-ºôPÅ-M-mG-hP-¤Z¤-hÝ-GmÅ-Mã-»Ûm-qºÛ-V-mÅ-zôh-qºÛ-ÇÀôz-yâG-±ôÅ-M-mG-GÛ-Ç+h-»ÛG-¢P-Mã-hï-mÛ-D-±-hGôÅ-GbàGÅ-ÁÛG-VGÅ-»ôh-q-¼ïh-TïÅ-GÅÞP-zŸGü xÛ-¾ô-2004¾ô¼-z;º-ÁG-hP-IôÅ-±ôGÅ-mÅ-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-WâÅ-Gż-q-ŸÛG-Gbm-ºzïz-GmP-»ôh-q-hP- hïºÛ-mP-z®m-‚ô¾-mP-»ôh-qºÛ-zôh-yâG-±ôÅ- Ç+h-»ÛG-GÅÞ¤-¢P-z¯ôm-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ÆÛh-WâÅ-Gbm-ºzïz-GmP-»ôh-ºhÝG-¾- º²Ûm-¼Û¤-zTß-q-fôm-qºÛ-XïÅ-zôh-»ÛG-hP-¤Z¤-hÝ-Ç+h-»ÛG-GŸm-GTÛG-GÛ-fôG-¾-Gô-ºwï¼-»ôP-z-‚ïh-hGôÅ-Ç+ô¼-ÁïÅ-¼ÛG-z;º-„Àôm-¤VôG-GÛÅ-GÅÞP-zŸGü hï-zŸÛm-Ç+h-»ÛG-GZÛÅ-q-hP-GÅÞ¤-q-hï-zŸÛm-º²Ûm-¼Û¤-zŸÛ-q-hP- iâG-qºÛ-XïÅ-ÅÞ-ºGô-º²âGÅ-‚-Mã-»Ûm-ºhÝG-ü z®m-‚ô¾-GŸÝP-GÛ-ÁïÅ-»ôm-ÆÛh-WâÅ-Gż-q-GŸÛ¼-z¸ÞP- hqï-¤±ôm-ÇÀôz-I-ŸÛG-ˆP-Gż-º²âGÅ-GmP-»ôh-q-hP- ÁïÅ-¼ÛG-¿Ëm-DP-GÛ-Ez-DôPÅ-ÅÞ-»ôh-qºÛ-ÇÀôz-I-DG-15mP-ÇSôm-ºIô-mÅ-Ç+h-»ÛG-GZÛÅ-q-GÅÞ¤-q-ÇÀôz-FÛh-‚-Mã-ºGô-º²âGÅ-GmP-¸Ûm-»ôh-ºhÝG-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།