zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-¤WâG-zOÛ¾-GmP-»ôh-ºhÝGü


2007.12.26
Share on WhatsApp
Share on WhatsApp

{}ü ühï-»P-z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-i-GmÅ-mÅ-hï-¼ÛP-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-z¼-GŸÛGÅ-mü zôh-M-ŸÛ-¤ô¾-¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-ºhÝ-fïPÅ-zTß-zŸÛ-q-hï-zŸÛm-zŸÝGÅ-ÇK¼-ZÛ-ºFÛÅ-ˆÛ-Å-DÞ¾-ŸÛG-bà-zÇ+ôPÅ-±ôGÅ-GmP-»ôh-ºhÝGü ¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ- 23 mÅ-z¸ÞP-ZÛm-IPÅ-GZÛÅ-hP-xïh-;ºÛ-¼ÛP-±ôGÅ-ºhÝ-hïºÛ-¼ÛP-ü zôh-MºÛ-ºƒï¾-zºÛ-Ç+ô¼-Gmh-hôm-uÛ-hP-ü ¿ËG-q¼-hÝ-¾ô-ºhÛºÛ-h‚¼-hÝÅ-ÅÞ-Ç+Ý-±z-n¤-q-M-mG-bà-Vïh-wïzÅ-ˆÛÅ-M-mG-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-±ôºÛ-¤Z¤-IôÅ-¤ô¾-WÛ-‚ãP-GÛ-Gmh-hôm-hP-Iâz-ºƒÅ-ÅôGÅ-ˆÛ-Ç+ô¼-z;º-zÇkݼ-GmP-»ôh-ºhÝGü ±ôGÅ-ºhݺÛ-G®ô-BôP-ü z®m-‚ô¾-zôh-GŸÝP-GÛ-z;º-„Àôm-FÛ-q-¤DÅ-hzP-¸¤-GhôP-¼Ûm-qô-Vï-¤VôG-GÛÅ-GmP-zºÛ-fôG-ºƒï¾-»ôh-xÛ-iÛ¾-z;º-„Àôm-hP-ü ¿kÛ-¾Û-hôm-GTôh-Ç+Ý-±z-zTÅ-hP-ü ¾Å-hôm-±ôGÅ-VßP-GÛ-±ôGÅ-¤Û-h¤ÛGÅ-zž-Ç+Ý-±z-M-¼Û-¼Ûm-qô-Vï-¤VôGü Ç+Ý-ÇKï¼-iâP-Vï-zÇem-º²Ûm-hGï-º‚ïh-¾GÅü ‚P-Í-¼Û-Ç+Ý-±z-hôm-GTôh-z;º-¸Þ¼-z=ÛÅ-hzP-ºhÝh-¾GÅ-zTÅ-ºƒï¾-»ôh-±ôGÅ-¤Û-±ô-zT¼-»ôh-q-¼ïhü GôP-ŸÝÅ-±ôGÅ-ºhÝ-hï-zŸÛm-D-Å-¼ïÅ-G¸º-¤ÛG-h¤¼-ZÛm-¤WâG-zOÛ¾-GmP-»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
བོད་ནང་གི་གནས་བབས་སྐོར་གཏམ་བཤད་གནང་བ་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་འབྲེལ་ཤིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་འགྲེལ་བཤད་ལོག་པ་བརྒྱབ་པ།
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎