zôh-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-¼Þ-DG-GÛÅ-¤-aÛ-qÞ¼-fôG-M¾-D-fôz-»ôh-ºhÝG


2007.10.30

{}ü üM-G¼-M¾-»ôPÅ-ºƒÅ-¿YôPÅ-ÆÛh-BôP-GÛ-GÅï¼-HÛ-zÞ¤-qºÛ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-fïPÅ-29q-hï-ºƒÅ-¿YôPÅ-M¾-Å-ÇKP-bôG-DÞ¾-HÛ-hq¾-º‚ô¼-¯ïh-fP-Vïm-¤ôºÛ-mP-GmP-zŸÛm-»ôh-q-¿e¼ü D-Å-zôh-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-¼Þ-DG-GÛÅ-M-G¼-‚P-Á¼- ¤-aÛ-qÞ¼-¤Pº-ÇkïºÛ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-¼Þ-DG-hP-GTÛG-hP->Àh-ÇKô¼-fôG-mÅ-M¾-D-fôz-ºhÝGü @P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-±ßGÅ-mÅ-Ç+¼-¤-74mP-zôh-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-¼Þ-DG-GÛ-¯ïh-ºIm-q-±ï-¼ÛP-hôm-Iâz-¾GÅ-ˆÛÅ-D-zbh-¼Þ-DG-GÛ-ÇKô¼-GTÛG-„ÀâG-»ôh-q-hP.ü xôGÅ-GZÛÅ-;ºÛ-¯ïh-¤ôºÛ-¼Þ-DG-hz¼-ºIm-zÇkݼ-²-iG-fÞG-qºÛ-¤f¼-zôh-qºÛ-¼Þ-DG-GÛÅ-GTÛG-hP->Àh-ÇKô¼-fôG-mÅ-M¾-D-fôz-ºhÝGü hï-¼ÛP-xÛ-¹-10±ïÅ-31ZÛm-zôh-ˆÛ-M¾-»ôPÅ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-¼Þ-DG-hP-ºƒâG-»Þ¾-HÛ-¼Þ-DG-hz¼-ºIm-zÇkݼ-GmP-Mã-»Ûm-q-hP.ü ¼Þ-DG-GZÛÅ-qô-hïºÛ-mP-ÅÞ-ŸÛG-¾-fôz-q-»Ûm-mü ¼Þ-DG-hï-ºIm-zÇkݼ-¤fº-¤ºÛ-GôP-GÛ-¼Û¤-q-GôP-¤ºÛ-ºIm-zÇkݼ-hïºÛ-mP-±ßh-Mã-»Ûm-Ç+ô¼- zôh-M¾-»ôPÅ-¯ïh-¼ÛG-±ôGÅ-qºÛ-iâP-Vï-Ç+Ý-ŸzÅ-Ç+¾-z¸P-¾GÅ-ˆÛÅ-w-»Þ¾-GmÅ-ºyÛm-i-M¼-GÅÞPÅ-zŸGü ºƒÅ-¿YôPÅ-ÆÛh-BôP-GÛ-GÅï¼-HÛ-zÞ¤-qºÛ-@P-¯ïh-qô-¾ôºÛ-ºIm-zÇkݼ-hï-ÇKP-bôG-mP-¹-z-ºhÛºÛ-±ïÅ-24mÅ-ºGô-º²âGÅ-GmP-»ôh-q-hP.ü hïºÛ-mP-xÛ-M¾-»Þ¾-DG-GÛ-¯ïh-ºIm-¼Þ-DG-6fï-qºÛ-Eôm-¼Þ-DG-16»ôh-q-¼ïhü

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
སྤྱི་ནོར་༧གོང་ས་༧སྐྱབས་མགོན་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་༧སྐུའི་འཕྲོད་བཞེས་སྤྱིའི་ཆ་ནས་ཧ་ཅང་ཡག་པོ་ཡོད་པ་སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་གསུངས་བྱུང་།
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
ཨ་རིའི་གསང་བའི་ལས་ཁུངས་ཀྱིས་དེ་སྔ་བོད་དམག་ཚོར་གསང་བའི་དམག་སྦྱོང་སྤྲོད་ཡུལ་དངོས་རྩད་ཆོད་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎