hq¾-hÝÅ-ˆÛ-z;º-hzP-ŸÝ-z¼-zT¼-¤Dm-VôÅ-ŸÝ-z-±ô¼-ºzôh-Ç+ݾ-ŸÛG-ŸÝÅ-»ôh-qü


2005-12-26
Share

{}ü ühÝÅ-ºDô¼-z;º-hzP-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-mÅ-¼ÛP-¤Ûm-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-LÝm-lݼ-Å-GmÅ-ÅÞ-hq¾-hÝÅ-ˆÛ-z;º-hzP-ŸÝ-z¼-zT¼-¤Dm-VôÅ-ŸÝ-z-±ô¼-VôÅ-ŸÝ-zºÛ-Ç+zÅ-ˆÛ-hGôÅ-¤Dô-hP-ºyôh-zÇeïm-Vïh-hÝ-¤Dô-zºÛ-T-hPôÅ-DG-TÛG-¤Z¤-ºEï¼-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ºzôh-Ç+ݾ-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü hï-»P-xÛ-¾ô-2006 ¾ôºÛ-hq¾-hÝÅ-ˆÛ-z;º-hzP-Gô-OÛG-GmP-¤Dm-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-Gż-º²âGÅ-GmP-zºÛ-mô¼-zÞ-JÀÛP-DºÛ-ºƒï¾-»ôh-¤Û-Ço-±ôÅ-VôÅ-ŸÝ-z-±ô¼-GÅÞP-VôÅ-Ç+zÅ-ºzô¾-Ghm-hP-D-zbGÅ-¤Z¤-ºEï¼-‚ïh-hGôÅ-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-z-¤-¸hü hï-zŸÛm-VôÅ-ŸÝ-z-±ô-º±P-;ºÛ-z¼-¿Ë¤-Hôm-bï-xÛm-q-»Ûm-±ï-VôÅ-ŸÝ-z-GŸm-¾-zlôP-ˆG-fïzÅ-q-ÅôGÅ-GÝÅ-ŸzÅ-¤ïh-qºÛ-n¤-q-»ôP-GÛ-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-PïÅ-q¼-hÝ-¼P-¼P-Åô-ÅôºÛ-¿Ë¤-ºzÞh-hï-HÛG-ÁôG-mP-„ÀâGÅ-bï-¼P-ZÛh-ˆÛ-¤Z¤-hÝ-ºEï¼-hGôÅ-qºÛ-Mã-¤±m-ºIï¾-zXôh-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü h-hÝP-»P-VôÅ-ŸÝ-z-±ô¼-GÅÞP-VôÅ-z¼-¾-GÅô¾-W-¤Vôh-VÅ-zÇo¤Å-hGôÅ-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-GÛ-»ôh-q-¤-¸hü h¤ÛGÅ-zž-xÛ-M¾-VôÅ-ŸÝ-z-±ô¼- &G &G&GôP-Å-¤VôG-GÛ-GÅÞP-VôÅ-n¤Å-zôh-Ç+h-fôG-GmP-GÛ-»ôh-ÇezÅ-GÅÞP-zNå¼-zMãh-GÅm-ºhôh-»ôh-¤Dm-±ô¼-O-¾ïm-ºyâ¾-VÅ-VßP-z-hP-¤Z¤-ºEï¼-hGôÅ-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-mÅ-ˆP-ZÛ-¤-±-qôºÛ-mP-VôÅ-ŸÝ-z-±ô¼-PïÅ-q¼-hÝ-¤Gô-¼Å-hP-»P-m-ŸÐ-¤ôü ZÛ-GhÝGÅ-ÅôGÅ-zïh-uôh-GbôP-VôG-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-GÛ-»ôh-q-hPü ¤ÛG-ÇS¼-hïP-Ç+zÅ-M-G¼-¿Ëô-xôGÅ-DÞ¾-hÝ-Gm¤-GÁÛÅ-±-z-»ôh-q¼-zdïm-mÅ-ZÛ-ºôh-ºGôG-qºÛ-¤ÛG-Áï¾-hP-GhôP-hP-qGÅ-q-ÆâP-Bôz-fÞz-qºÛ-Á-GÅôÅ-¼ÛGÅ-ºEï¼-hGôÅ-qºÛ-ÇÀôz-Çeôm-GmP-GÛ-»ôh-q-¼ïhü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།