zôh-ˆÛ-zÞïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-ºIm-zÇkݼ-ŸÛG-Gô-OÛG-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¼ïh-zŸG


2007.05.18

{}ü üzŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-»ôh-qºÛ-hzÞÅ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛÅ-z®m-‚ô¾-mP-»ôh-qºÛ-zÞh-¤ïh-±ôºÛ-ÁïÅ-‚-GôP-ºwï¾-GbôP-fzÅ-Vïh-¯ô¤-ƒÛÅ-ºIm-zÇkݼ-ŸÛG-Gô-OÛG-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-¼ïh-zŸG- zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-hzÞÅ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-Gô-OÛG-ºôG-z®m-‚ô¾-mP-GmÅqºÛ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-±ôÅ-¼P-GÛ-¼ÛG-GŸÝP-¤Û-Z¤Å-GôP-ºwï¾-hP- Z¤Å-q-ÇÀ¼-GÅô-ŸïÅ-qºÛ-zXôh-GŸÛºÛ-fôG-¯ô¤-ƒÛÅ-ºIm-zÇkݼ-ŸÛG-Gô-OÛG-ŸÝ-GÛ-»ôh-q-hï-hG-Çkï-±m-DG-GZÛÅ-ÅÞ-h‚ï-»ôh-q-mÅ-º²Ûm-¼Û¤-hGÝ-q-mÅ-zTßÛÅ-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-DG-TÛG-hP- hï-zŸÛm-»P-¤fô-ÇÀôz-ˆÛ-ÇÀôz-yâG-hP-fôG-¤ºÛ-Ez-DôPÅ-mP-¤ïh-qºÛ-GŸôm-BïÅ-DG-ÅôGÅ-Çkï-±m-DG-GZÛÅ-ÅÞ-h‚ï-»ôh-q-¼ïh- GôP-ŸÝÅ-Çkï-±m-DG-GZÛÅ-;ºÛ-fôG-mÅ-zôh-»ÛG-hP- h‚Ûm-»ÛG- M-»ÛG-zTÅ-q¼-GP-GTÛºÛ-fôG-mÅ-¯ô¤-ƒÛÅ-GmP-bï-xÛ-¹-iâG-qºÛ-±ïÅ-10mÅ-¤Û-ºHP-z¼-hzÞÅ-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ÅÞ-ºzÞ¾-hGôÅ-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- ¯ô¤-ƒÛÅ-‚-hGº-fôz-¤Dm-xÛ-¹-zhÝm-qºÛ-±ïÅ-1ZÛm-uÛ-zOGÅ-GmP-Mã-hP- ‚-hGº-fôz-qºÛ-¯ô¤-ƒÛÅ-hï-zôh-ˆÛ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-zºÛ-Oô¾-¤ºÛ-hÝÅ-hïz-mP-z;ôh-Mã-»Ûm-q-¤-¸h- zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-ˆÛ-i-MºÛ-fôG-bàºP-z;ôh-GmP-Mã-»Ûm-¾ÞGÅ-hzÞÅ-zÞh-¤ïh-¿Ëm-±ôGÅ-mÅ-Gž-Çeôm-GmP-zŸG-

བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
RFA
རྒྱ་གར་ལྷོ་ཕྱོགས་མོན་གྷོ་འདོད་རྒུ་གླིང་བོད་མིའི་གཞིས་ཆགས་སུ་ཆར་རླུང་དྲག་པོ་བརྒྱབ་འདུག
བལྟ་བཤེར་མང་ཤོས་བྱས་པའི་གནས་ཚུལ།
གསར་འགྱུར།
སྲིད་སྐྱོང་མཆོག་གིས་ཨ་རིའི་རྒྱལ་སའི་མངའ་ཁུལ་གྱི་གཞུང་འབྲེལ་མཛད་འཆར་ཁག་དབུ་འཛུགས་གནང་འདུག
མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎