zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-ŸÛG-GÛÅ-Gż-ƒÛÅ-GmP-qºÛ-¼Û-¤ô-ºIï¤Å-Çeôm-GmP-zü


2005-12-15
Share

{}ü üz¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;‡-¤m-Iâ¼-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-hïP-¼zÅ-Tm-HÛ-¼Û-¤ô-ºƒÛ-¤Dm-zôh-¼ÛGÅ-GŸôm-mÝ-TßP-qô-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ŸÝ-zºÛ-DôP-GÛÅ-Gż-ƒÛÅ-GmP-qºÛ-¼Û-¤ô-DG-TÛG-ºIï¤Å-Çeôm-ºGô-z®ßGÅ-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-ºhÝG hïºP-w-»Þ¾-i-GmÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-Çtï¾-Gž-¿e¼-m- z¾-»Þ¾-mP-dïm-GŸÛ-‚Å-qºÛ-hïP-¼zÅ-Tm-HÛ-¼Û-¤ô-ºƒÛ-¤Dm-TßP-qô-±ï-¼ÛP-¾GÅ-¿e-zÞ- ¼Û-¤ôºÛ-Nå-¯¾-HÛ-fôG-mÅ-º±ô-dïm-‚ïh-¤Dm-zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-DôPÅ-ÇKï¼-HÛ-¼Û-¤ô-ºIï¤Å-Çeôm-‚ïh-źÛ-±ôGÅ-DP-»ôh-q-ZÝP-ÁÅ-IÅ-ÁÛG-»Ûm-q-¼ïh- DôP-GÛÅ-Zï-hÝÅ-Gż-hÝ-ƒÛÅ-qºÛ-¼Û-¤ô-DG-15ŸÛG-Zï-ÇSôm-±ïÅ-10ZÛm- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-mô-zï¾-ŸÛ-zhïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-ˆÛ-hÝÅ-±ïÅ-hP-ÇezÅ- ÅÞ-=â-q- ͺ=ï- Gï-¾ï-¼×Û- ŸïÅ-qºÛ-z¾-»Þ¾-HÛ-Ç~ºÞ-l-mºf-Fô¤-GŸÝP-hÝ-»ôh-qºÛ-DôP-¼P-ÇKï¼-HÛ-ºIï¤Å-Çeôm-DP-mP-ºIï¤Å-Çeôm-ºGô-º‚ïh-‚Å-»ôh-q-hP- xÛ-¹-hP-qôºÛ-±ïÅ-zTß-z¼-ºIï¤Å-Çtï¾-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh- TßP-qô-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛ-¼Û-¤ôºÛ-Eh-VôÅ-mÛ- DôP-GÛÅ-ƒÛÅ-qºÛ-¼Û-¤ô-hï-hG-uÛ¼-hïP-¼zÅ-Tm-HÛ-¼Û-¤ô-»Ûm-q-GP-ŸÛG-¾-Æô¾-Mãm-zôh-ˆÛ-¼Û-¤ôºÛ-n¤-q-»P-¤fôP-Mã-»ôh-q-¼ïh-ºhÝG »Ûm-mºP-TßP-q-±ï-¼ÛP-¾GÅ-ˆÛÅ- ºIï¤Å-Çeôm-DP-mP-¼Û-¤ô-G¸ÛGÅ-ŸÛz-bà-wïzÅ-qºÛ-zôh-¼ÛGÅ-n¤Å-mÅ- DôP-zôh-¤Û-GŸôm-BïÅ-ŸÛG-GÛÅ-hïP-hÝÅ-ˆÛ-¼Û-¤ô-ƒÛÅ-q¼-hGº-±ô¼-HÛ-zÇSGÅ-zXôh-ŸÝ-»Û-»ôh-¼ÞP- GŸÛ-¯-zôh-¤ÛºÛ-uÛ-±ôGÅ-mP-hïP-hÝÅ-ˆÛ-¼ô-¤ôºÛ-fôG-¤Eïm-M-hP-Gô-dôGÅ-hï-®¤-¤ïh-qºÛ-Aïm-DôP-GÛ-¼Û-¤ô-Gô-dôGÅ-Gž-qô-¾ïm-fÞz-ˆÛ-¤ïh-qºÛ-ºIï¾-zXôh-GmP-ºhÝG TßP-qô-±ï-¼ÛP-¾GÅ-mÅ-xÛ-¾ô-2000f¤-qºÛ-¾ô¼-ÈôP-;ôP-mP-DôP-GÛÅ-hïP-hÝÅ-ˆÛ-¼ô-¤ôºÛ-ºIï¤Å-Çeôm-fôG-¤-hï-‚Å-q-hP-hï-XïÅ-ºIï¤Å-Çeôm-¼Û¤-q-‚Å-ºhÝG-¾- 2006¾ô¼-Í-¼ÛºÛ-Åïm-w˼ïm-ÅÛ-Åï-;ô-IôP-Eï¼-¼Þ-ºIï¤Å-Çeôm-GmP-ºV¼-»ôh-q-¼ïh-ü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།