zôh-mP-¼P-º‚ãP-Gbï¼-D-zÇSôG-ºhôm-HÛ-¾Å-GŸÛºÛ-fôG-h¤-iG-‚ïh-Mãü


2007-07-30
Share

{}ü üÇS-¾ô-¤hô-hzÞÅ-¼Û-¾ÛºÛ-¿UGÅ-¾¤-Gż-º²âGÅ-XïÅ-ÅÞ-zôh-ˆÛ-Å-DÞ¾-¤P-qôºÛ-mP- ¿UGÅ-hP-¸PÅ- Ÿ-Zï-hP-bÛ-±-¾-ÅôGÅ-qºÛ-Gbï¼-¼ÛGÅ-zTß-iâG-Gż-hÝ-z½‰ïh-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-Mã-¤±m-¾-zdïm-mÅ-h-V-zôh-mP-Gbï¼-D-zÇSôG-ºhôm-HÛ-¾Å-GŸÛ-È-TP-¤P-hÝ-xÛm-Çeï-¼P-º‚ãP-Dô¼-»ÞG-¾-Gmôh-±ïºÛ-Zïm-D-Vïm-qô-»ôh-q-zdïm- h-V-GŸÝP-GÛÅ-Gbï¼-HÛ-z¸ô-IÐ-DG-¾-h¤ÛGÅ-zž-h¤-zOGÅ-ˆÛ-FÛ¤Å-GŸÛ-Gż-q-z¸ô-zŸÛm-»ôh-ºhÝG zôh-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛÅ-Dô¼-»ÞG-¾-fh-;¼-Gmôh-º±ï-Vï-zºÛ-Gbï¼-¾Å-¼ÛGÅ-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-Mã-hP- hï-¤Ûm-Gbï¼-¾Å-DP-±ôÅ-ˆP-¤-hPÞ¾-Gbº-¤-¸Þ¼-ºWôG-GÛÅ-ÇÀh-xÛm-Vh-mÅ-Dô¼-»Þ¾-¾-Gmôh-Bôm-GbôP-m-ZïÅ-Vh-GbôP-Mã-»Ûm-ºhÝG- h-mÅ-z¸ÞP-zôh-mP-º²âGÅ-zCæm-HÛ-¾Å-GŸÛ-¾Å-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-G¾-Vï-z¼-PôÅ-º²Ûm-‚ïh-Mã-»Ûm-q-hP- hqï¼-m-¿Ë-źÛ-Ÿ-¾Þ-DÞ¾-HÛ-Å-½Àôm-ÆâP-Bôz-Vïh-GÅï¼-hP-hPÞ¾-Vß-ÅôGÅ-Gbï¼-¼ÛGÅ-DG-TÛG-zÇSôG-ºhôm-¤±¤Å-ºWôG-‚ïh-Mã-»Ûm-Ç+ô¼-zôh-Å-GmÅ-GŸÝP-GÛ-Dô¼-»ÞG-ÆâP-Bôz-¾Å-DÞPÅ-ˆÛ-ºGm-º²Ûm-GŸôm-q- =P- GÛÅ-ºIï¾-zXôh-‚Å-ºhÝG- M-mG-¾-Bôm-zXôh-‚ïh-¤Dm-±ôÅ- zôh-mP-Gbï¼-¾Å-M-zBïh-‚ïh-zŸÛm-q-hïÅ-¼P-º‚ãP-D-½ÀâP-z®ôG-q-z¸ô-»Û-»ôh-q-¤-¸h- Gbï¼-¾Å-ˆÛ-Dï-wm-zôh-¤Û-±ô¼-¼G-GÛ-¤ïh-¾ÞGÅ-Bôm-zXôh-‚ïh-zŸÛm-q-¼ïhüü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།