z¾-»Þ¾-mÅ-zôh-¤Û-ŸÛG-M-mG-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-q-hï¼-zôh-¤Û-±ôÅ-Ÿïh-ÇoP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-qü


2008-02-26
Share

{}ü üG¸º-ºDô¼-ÇS-¤ºÛ-G¸º-¤WâG-hï¼-z¾-»Þ¾-HÛ-M¾-Å-;-f-¤m-iâºÛ-BzÅ-zTô¾-zôh-¤Û-GmÅ-Çkôh-‚ïh-źÛ-Çoï-¾ïm-DP-hÝ-zôh-mÅ-Zï-hÝÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-qºÛ-zôh-¤Û-¾ô-m-27 ¾-Åôm-q-¤ÛP-¾-±ï-¼ÛP-hôm-Iâz-¸ï¼-z-ŸÛG-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-zÇ+ô¼-‚-h¤G-¤ÛÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-bï-M-mG-GŸÝP-¾-xÛ¼-¾ôG-¯ÛÅ-vôh-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hï¼-zôh-¤Û-±ôÅ-Ÿïh-ÇoP-‚ïh-ˆÛ-»ôh-q-¼ïh- Gmh-hôm-hïºÛ-Ç+ô¼-M¾-uÛºÛ-zôh-hôm-¾Å-ºGݾ-±ôGÅ-qºÛ-xôGÅ-mÅ-GmÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q¼-zôh-hP-M-mG-ÅôGÅ-mÅ-zôh-¤Û-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-xÛm-q-n¤Å-xÛ¼-¾ôG-¯ÛÅ-vôh-‚Å-q-»Ûm-m-zôh-¤Û-hï-±ô¼-FÛ¤Å-¾ÞGÅ-hP-¤-¤fÞm-qºÛ-ZïÅ-lÝP-¤m¼-GTôh-ÅôGÅ-‚-ÆÛh-q-¼ïh-TïÅ-zXôh-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-mP-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-zôh-mÅ-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-qºÛ-zôh-¤Û-±ï-¼ÛP-hôm-Iâz-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛ-Zïm-dôG-h¤G-¤ÛÅ-ºWâ-z¸ÞP-‚-hGôÅ-hôm-hï-mÛ-M-mG-GŸÝP-GÛÅ-z¾-»Þ¾-GŸÝP-¾-Ç+ݾ-zl-zbP-Çeï-zôh-¤Û-hïÅ-M-¼ÛGÅ-ÁÛG-¾-IÛ-Mz-bï-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-xÛm-»ôh-qºÛ-Ç+ô¼-zÁh-»ôh-q-¼ïh- z¾-»Þ¾-hÝ-GmÅ-ºDôh-Í-¤Û-¼Û-DºÛ-¼ôGÅ-¼¤-±ôGÅ-qºÛ-PôÅ-mÅ-GÅÞP-m- zôh-mÅ-z¾-»Þ¾-M¾-źÛ-mP-mÅ-zôh-¤Û-ºWâ-z¸ÞP-‚Å-bï-M-mG-¾-xÛ¼-¾ôG-zbP-zºÛ-GmÅ-±ß¾-hï-mÛ-fôG-¤-®¤-ŸÛG-hP-z¾-»Þ¾-HÛ-Zïm-dôG-h¤G-¤ÛÅ-ÇSôm-±ßh-ˆÛ-Zïm-zl-ÅôGÅ-GP-»P-¤ïh-q¼-JÀô-zÞ¼-hÝ-º²Ûm-z¸ÞP-‚Å-qºÛ-GmÅ-±ß¾-hP-z¾-»Þ¾-GŸÝP-GÛÅ-zôh-¤Û-hï-z¾-»Þ¾-hP-M-mG-GÛ-Å-¤±¤Å-;ô-^-¼Û×-¸ï¼-Å-hï¼-¼ïÅ-G¸º-¹-zºÛ-ZÛm-M-mG-GŸÝP-¾-¯ÛÅ-vôh-‚Å-»ôh-qºÛ-GmÅ-±ß¾-ºIï¾-zXôh-‚Å-»ôh-q-¼ïh- zôh-mÅ-¾ô-¿e¼-z¾-»Þ¾-DÞ¾-zôh-¤Û-2500 ¿ËG-IP-Ph-Vï-zºÛ-Èï-¤-¾-»ºÛ-GPÅ-¼Û-zL¾-bï-z¾-»Þ¾-zMãh-M-G¼-ÅôGÅ-ˆÛ-mP-ÁïÅ-»ôm-ÇÀôz-¢ôP-hP-º±ô-GôÅ-GmÅ-¤¾-HÛ-Gô-Ç+zÅ-z¸P-z-ŸÛG-º±ô¾-fzÅ-ÅÞ-¼P-ÆôG-GÛ-Zïm-D¼-¤-º²ï¤Å-q¼-ƒôÅ-‚ô¾-hÝ-ÇÀïzÅ-ˆÛ-»ôh-q-ÅôGÅ-ˆÛ-GmÅ-±ß¾-fôm-zŸGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།