&G&GôP-Å-¤VôG-¾-;¾-¤Û-;Û-»ºÛ-VïÅ-¤fôºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-Mã-»Ûm-qü


2006-12-08
Share
&G &G

{}ü üxÛ-¹-zTß-GZÛÅ-qºÛ-±ïÅ-10ZÛm-¤ô-hï¼-zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾ºÛ-zôh-¤Û-±ôÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-mô-Ç~ï¾-ŸÛ-zºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-¤²h-mÅ-¾ô-Pô-zTß-zhÝm-ºDô¼-zºÛ-hÝÅ-im-¾-ÆâP-z¯Û-ŸÝ-Mã-hP-ºƒï¾-ü hïºÛ-ZÛm-;¾-¤Û;-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-º²Ûm-mÅ-»Þ¾-hïºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-¤fô-ÁôÅ-hï- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-ºzÞ¾-Mã-»Ûm-ŸÛP-ü hïºÛ-Vïh-hÝ-;¾-¤Û;-»Þ¾-HÛ-ÆÛh-º²Ûm- ;Û¼-Åm- ÍÛ¾-¾Þ¤-WÛ-mô¶- zŸÝGÅ-ÇK¼-l-¼¤-Å-¾¼-wïzÅ-mÅ- &G &G&GôP-Å-¤VôG-¾-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ-VïÅ-¤fôºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-hï-ºzÞ¾-zŸïÅ-GmP-Mã-»Ûm-q-¼ïh-ü h-¼ïÅ-;¾-¤Û-;Û-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-hP-¿Ëm-hÝ-Ç+Ý-±z-¤Û-IPÅ-¿S-zTß-®¤-wïzÅ-»ôh-q-hP-ü DôP-n¤-qºÛ-Fôh-ÆÛh-GŸÝP-GÛ-hqôm-¼ÛGÅ-hP-¾G-¯¾-¤Û-Ço- Gż-ºGôh-q-ÅôGÅ-»ôh-TÛP-ü DôP-n¤-q-h-¼ïÅ-;¾-¤Û-;Û-»ºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛÅ- &G ôP-Å-BzÅ-¤Gôm-Vïm-qô-¤VôG-¾-»Þ¾-hïºÛ-ÆÛh-º²Ûm-HÛ-VïÅ-¤fôºÛ-G¸ïPÅ-dGÅ-ºzÞ¾-zŸïÅ-¤²h-ÇKô¼-¤Z¤-zŸÝGÅ-GmP-Mã-»Ûm-ºhÝGü

མཆན་འཇོག་རོགས།

གཤམ་དུ་ཡོད་པའི་འགེང་ཤོག་འགེང་ནས་སོ་སོའི་མཆན་བཀོད་རོགས་གནང་། མཆན་དེ་མ་ཐག་ཏུ་གཟིགས་མི་ཐུབ་པ་དང་འབྲེལ་ཡོད་འགན་འཛིན་གྱིས་ང་ཚོའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ནང་དོན་སྤྱོད་ཕྱོགས་དང་བསྟུན་ནས་བསྒྱུར་བཅོས་དང་ཕྱོགས་སྒྲིག་བྱེད་དེ་དྲ་གནས་ཐོག་ཁྱབ་སྤེལ་བྱ་སྲིད། མཆན་གྱི་ནང་དོན་ཐད་ཨེ་ཤེ་ཡ་རང་དབང་རླུང་འཕྲིན་ཁང་ལ་འགན་གང་ཡང་མེད་པ་དང་། མཆན་གཞག་གནང་སྐབས་གཞན་གྱི་ཚོར་སྣང་ལ་བརྩི་མཐོང་དང་དངོས་འབྲེལ་ལ་ཐུགས་སྣང་གནང་རོགས་ཞུ༎

དྲ་གནས་ཆ་ཚང༌།